Herb Gminy Manowo Gmina Manowo

Gmina Manowo

Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów.

W dniu 4 października 2021 r. rozpoczął się  nabór wniosków w programie wsparcia dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów.

Konkurs skierowany jest do gmin popegeerowskich.

Dofinansowanie będzie można otrzymać m.in. na sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami.                  

Każdy uczeń ubiegający się o przyznanie komputera musi spełniać dwa warunki:

  1. rodzice, dziadkowie lub pradziadkowie pracowali w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej (wykaz gospodarstw -załącznik nr 10 do regulaminu);
  2. mieszka w miejscowości/gminie, w której znajdował się PGR.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu załączonym do ogłoszenia o konkursie i  dostępnym na https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie oświadczenia – załącznik nr 8  lub załącznik nr 9 (osoba, która ukończyła 18 lat). Do oświadczenia można dołączyć potwierdzenie zatrudnienia w PGR.

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy Manowo (pokój nr 5) w terminie od 7 października 2021 r. do 28 października 2021 r. (w godzinach pracy urzędu).

 Informacje ma temat projektu można  także uzyskań w Urzędzie Gminy Manowo pod numerem telefonu: 94 318 31 49.

Uwaga! Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu!

W przypadku otrzymania mniejszej kwoty dofinansowania niż wnioskowana, pierwszeństwo w wyborze do objęcia wsparciem będą miały osoby, które do wniosku dołączyły dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia członka rodziny w zlikwidowanym PGR.
Zmiany w dokumentacji konkursowej wprowadzone przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa skutkować mogą wprowadzeniem zmian w udostępnianych formularzach i koniecznością przedłożenia dodatkowych dokumentów czy informacji.
 

Regulamin Konkursu Grantowego

Załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik nr 8 - Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu (dotyczy beneficjentów końcowych, pobierających nauki w roku szkolnym 2021/2022 którzy ukończyli 18 rok życia)

Zasady przetwarzania danych osobowych w Programie Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC 2014-2020)

Zgoda na przetwarzanie danych - konkurs Polska Cyfrowa

Klauzula informacyjna - Program Polska Cyfrowa 2014-2020

 

 

 

Położenie

Gmina wiejska w zachodniej Polsce, położona we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim.

Administracja

Powierzchnia gminy - 184,63 km². Sołectwa: Bonin, Cewlino, Grzybnica, Manowo, Rosnowo-Osiedle, Rosnowo-Wieś, Wyszebórz, Wyszewo.