Herb Gminy Manowo Gmina Manowo

Gmina Manowo

"Program usuwania azbestu dla gminy Manowo" skierowany jest do mieszkańców Gminy Manowo, którzy zamierzają pozbyć się wyrobów zawierających azbest. Program realizowany jest w oparciu o następujące dokumenty:

 1. Uchwała Nr XI/80/2007 Rady Gminy Manowo z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Manowo na lata 2007 – 2032”
 2. Zarządzenie nr 10/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowych Zasad realizowania przez Gminę Manowo usługi usuwania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Manowo oraz w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie usługi usunięcia odpadów zawierających azbest  
  1. Załacznik nr 1 do zarządzenia

Podstawowe zasady dotyczące usuwania azbestu: 

 1. Z usługi mogą skorzystać:
  1. osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami, posiadające tytuł prawny do nieruchomości na której znajduje się azbest;
  2. jednostki sektora finansów publicznych;
  3. kościoły i związki wyznaniowe;
  4. wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, w części której właścicielami są osoby fizyczne;
 2. Usługa obejmuje demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i ścian budynków znajdujących się na terenie gminy Manowo oraz powstałych w wyniku zdarzeń losowych takich jak pożar, wichura, zawalenie się obiektu budowlanego.
 3. Usługa w całości finansowana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
 4. Usługa przyznawana jest na Wniosek oraz po przedłożeniu dokumentów, o których mowa we Wniosku.
 5. Wniosek  jest dostępny w formie elektronicznej, jak również w formie papierowej w Urzędzie Gminy Manowo.
 6. Rozpatrywanie złożonych Wniosków odbywa się w postępowaniu dwuetapowym przeprowadzanym indywidualnie dla każdego Wniosku:
  1. I–etap: Komisja analizuje przedłożone Wnioski oraz informuje o przyjęciu/odrzuceniu Wniosku,
  2. II–etap: w przypadku przyjęcia wniosku Komisja wzywa do przedłożenia dokumentów, o których mowa we Wniosku. Dokumenty te stanowią podstawę do przyznania/nieprzyznania Usługi.
 7. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym.
 8. Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Gminy w Manowie (w sekretariacie pok. nr 2) jak również za pośrednictwem poczty.
 9. Kolejność przyznania usługi wynika z kolejności przedłożenia dokumentów w II etapie postępowania.

Załączniki:

Położenie

Gmina wiejska w zachodniej Polsce, położona we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim.

Administracja

Powierzchnia gminy - 184,63 km². Sołectwa: Bonin, Cewlino, Grzybnica, Manowo, Rosnowo-Osiedle, Rosnowo-Wieś, Wyszebórz, Wyszewo.