Herb Gminy Manowo Gmina Manowo

Gmina Manowo

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Powołana Zarządzeniem Nr 86/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2012 roku, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje zadania zawarte w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, inicjuje działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu. Podejmuje także czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Skład Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 • Irena Oleksy - Przewodnicząca,
 • Maria Staciwa - Zastępca Przewodniczącej,
 • Dorota Woźniakiewicz - Sekretarz
 • Joanna Młodzik - Członek,
 • Edyta Nowak - Członek,
 • Tomasz Mingoć - Członek.

Siedziba
Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mieści się w Urzędzie Gminy Manowo, 76-015 Manowo, ul. Szkolna 2

Kontakt: 

i.oleksy@manowo.pl
e.nowak@manowo.pl

tel. 94 3183144, 94 3183148,
fax: 94 3183289

Do zadań Komisji należy w szczególności:

 1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
 2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
 3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych;
 4. rozpatrywanie zawiadomień osób i instytucji o przypadkach uzasadniających wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu;
 5. prowadzenie postępowania w stosunku do osób nadużywających alkoholu;
 6. prowadzenie postępowania w stosunku do osób uzależnionych alkoholu;
 7. opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą Rady Gminy Manowo;
 8. dokonywanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy Manowo;
 9. współdziałanie z instytucjami, zakładami pracy, osobami fizycznymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami społecznymi w zakresie promocji trzeźwego stylu życia i wartości abstynencji oraz rozwiązywania problemów alkoholowych.

Położenie

Gmina wiejska w zachodniej Polsce, położona we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim.

Administracja

Powierzchnia gminy - 188,57 km². Sołectwa: Bonin, Cewlino, Grzybnica, Kretomino, Manowo, Rosnowo-Osiedle, Rosnowo-Wieś, Wyszebórz, Wyszewo.