Herb Gminy Manowo Gmina Manowo

Gmina Manowo

1. Zasadnicze zadania w zakresie spraw obronnych

 Czapla

ZASADNICZE ZADANIA W ZAKRESIE SPRAW OBRONNYCH

Właściwa i konieczna dla zapewnienia trwałego bezpieczeństwa narodowego Polski jest powszechna obrona narodowa. Oznacza to, że przygotowuje i wykorzystuje w strukturach cywilnych i wojskowych wszelkie zasoby ludzkie, duchowe, materialne i terytorialne w celu stałej ochrony wartości i interesów duchowych, kulturowych, politycznych, ekonomicznych i państwowych. Powszechność obrony narodowej wyraża się w przygotowaniu i udziale całego społeczeństwa, wszystkich instytucji państwowych i społecznych oraz podmiotów gospodarczych w ochronie i obronie wartości i interesów narodowych we wszystkich dziedzinach i na wszystkich szczeblach życia narodowego i państwowego.

Zadania inspektora w zakresie spraw obronnych:

      a) opracowanie i aktualizowanie dokumentów planistycznych:

- Plan operacyjny funkcjonowania gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa lub wojny,

-  Dokumentacja Stanowiska Kierowania Wójta,

-  Plany: Przemieszczenia GSK do zapasowego miejsca pracy  oraz  Ochrony i obrony GSK… ,

-  planowanie zadań z zakresu HNS,

-  Dokumentacja Stałego Dyżuru,

-  Program szkolenia obronnego gminy,

-  Plan szkolenia obronnego gminy na dany rok kalendarzowy.

       b) prowadzenie szkolenia obronnego i udział w przygotowaniu ludności i mienia komunalnego na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Zadania inspektora w zakresie spraw wojskowych:
  1. współdziałanie z organami wojskowymi,
  2. planowanie i realizacja świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz Sił Zbrojnych i Szefa Obrony Cywilnej Gminy,
  3. planowanie i prowadzenie (w trybie akcji kurierskiej) doręczania kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, a także rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej.

2. Rejestracja i kwalifikacja wojskowa

Czapla

REJESTRACJA

Rejestrację prowadzi się na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Dz. U. z 2009 r. Nr 202 poz. 1565). Rejestrację prowadzi się na podstawie danych osobowych uzyskanych z ewidencji ludności prowadzonej przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast).

Prowadzenie rejestracji nie wymaga zgłoszenia się, zgody lub powiadomienia osoby podlegającej rejestracji.

Rejestracji podlegają obywatele polscy, którzy ukończyli osiemnaście lat życia.

Rejestrację prowadzi Wójt Gminy Manowo, jako organ właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące osoby objętej rejestracją w dniu ukończenia przez nią osiemnastu lat życia. W pozostałych przypadkach właściwość miejscową ustala się według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Kwalifikacja wojskowa – zespół czynności prowadzonych w określonym czasie, mających na celu określenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji, czynności te należą do powiatowych i wojewódzkich komisji lekarskich. Kwalifikacje prowadzi się na potrzeby założenia ewidencji wojskowej (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej Dz. U. z 2009 r. poz. 1566 ze zm.).

Zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 z późn. zm.) kwalifikacji wojskowej podlegają:

1. Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia, są obowiązani stawić się, w określonym terminie i miejscu, do kwalifikacji wojskowej.

2. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku w określonym terminie i miejscu, są obowiązane to uczynić niezwłocznie po ustaniu przeszkody.

3. Obowiązek, o którym mowa ust. 1 i 2, trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoba objęta tym obowiązkiem kończy dwadzieścia cztery lata życia.

4. Do kwalifikacji wojskowej mogą się stawić również ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej osiemnaście lat życia. Ochotnicy, którzy stawili się do kwalifikacji wojskowej, z dniem tego stawienia się, podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej na zasadach ogólnych.

5. Stawienie się do kwalifikacji wojskowej obejmuje stawienie się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień.

6. W ramach kwalifikacji wojskowej wykonuje się czynności związane z:

  1. sprawdzeniem tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
  2. ustaleniem zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
  3. wstępnym przeznaczeniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, określonych w art. 4 ust. 2, oraz przyjęciem wniosków o przeznaczenie do służby zastępczej;
  4. założeniem lub aktualizacją ewidencji wojskowej i przetwarzaniem danych gromadzonych w tej ewidencji; wydaniem wojskowych dokumentów osobistych; przeniesieniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do rezerwy i wydaniem na ich wniosek zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej; przygotowaniem rekrutacji wojskowej do ochotniczych form służby wojskowej.
Osoby zameldowane na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie gminy Manowo stawiają się przed Wójtem Gminy Manowo, Powiatową Komisją Lekarską w Koszalinie oraz Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Koszalinie.

Osoby, które w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące (na terenie gminy Manowo), zgłaszają się do Wójta Gminy Manowo, jako właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące. Wójt Gminy Manowo wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Osoby, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.

W pozostałych przypadkach właściwość miejscową ustala się według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej osoby z terenu Gminy Manowo wzywa Wójt Gminy

WAŻNE!!!

Stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej jest obowiązkowe. Dotyczy to również osób, które z różnych przyczyn nie otrzymały wezwania. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Pamiętać należy o tym, że planując wyjazd za granicę lub zmianę miejsca zamieszkania, najpierw zgłosić się do kwalifikacji wojskowej.

Praca za granicą nie jest żadnym usprawiedliwieniem niezgłoszenia się chyba, że osoba pracująca za granicą jest wymeldowana z kraju.
Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku w określonym terminie i miejscu, są obowiązane to uczynić niezwłocznie po ustaniu przeszkody.
Osoby, które podlegały obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej i z jakichkolwiek powodów nie stawiły się do niej, są obowiązane zgłosić się do wojskowego komendanta uzupełnień, właściwego ze względu na ich miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia pięćdziesięciu lat życia, a w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, do czasu ukończenia sześćdziesięciu lat życia.
Kwalifikację wojskową na terenie powiatu organizują Starosta Koszaliński i Wojskowy Komendant Uzupełnień w Koszalinie.  
PRZENOSZENIE DO REZERWY

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 z późn. zm.) nakłada na Wojskowego Komendanta Uzupełnień obowiązek przenoszenia do rezerwy wszystkich osób stających do kwalifikacji wojskowej.

Art. 47a
1. Osoby uznane za zdolne do czynnej służby wojskowej można powołać do odbycia zasadniczej służby wojskowej, w tym również w trybie ochotniczym, wyłącznie w okresie trwania obowiązku jej odbywania, nie później jednak niż do czasu przeniesienia ich do rezerwy na podstawie art. 46.
2. Osoby podlegające powołaniu, w tym również w trybie ochotniczym, do odbycia zasadniczej służby wojskowej, po upływie okresu trwania obowiązku jej odbywania, wojskowy komendant uzupełnień przenosi do rezerwy.
3. W przypadku osób, o których mowa w ust. 2, ich przeniesienie do rezerwy następuje z dniem następującym po dniu upływu okresu trwania obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego, a w przypadku osób podlegających poza tym okresem kwalifikacji wojskowej lub zgłoszeniu się do wojskowego komendanta uzupełnień w trybie art. 34 – z dniem, w którym orzeczenie o ich zdolności do czynnej służby wojskowej stało się ostateczne.
4. Przeniesienie do rezerwy osób, o których mowa w ust. 3, następuje z urzędu i nie wymaga zgody lub udziału osoby przenoszonej do rezerwy.

3. Świadczenia osobiste

Czapla

ŚWIADCZENIA OSOBISTE
Świadczenia osobiste polegają na wykonywaniu w ustalonym czasie przez osoby posiadające obywatelstwo polskie, które ukończyły szesnaście, a nie przekroczyły sześćdziesięciu lat życia, różnego rodzaju prac doraźnych na rzecz przygotowania obrony państwa, zwalczania klęsk żywiołowych lub likwidacji ich skutków, zarówno w czasie pokoju jak i mobilizacji oraz wojny.
Obowiązek świadczeń osobistych może obejmować również obowiązek użycia posiadanych narzędzi prostych, a w stosunku do osób wykonujących świadczenia polegające na doręczaniu dokumentów powołania do czynnej służby woj­skowej oraz wezwań do wykonania świadczeń, zwanych „kurierami” – także posiadanych środków transportowych.
Czas wykonywania świadczeń osobistych:

1) w czasie pokoju nie może przekraczać jednorazowo:

a) w stosunku do kurierów oraz osób dostarczających i obsługujących przedmioty świadczeń rzeczowych – 48 godzin;

b) w stosunku do pozostałych osób – 12 godzin;

2) w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny czas wykonywania świadczeń osobistych nie może przekraczać 7 dni.

Obowiązkowi świadczeń osobistych nie podlegają:

1) osoby wybrane do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej lub organów samorządu terytorialnego na czas pełnienia mandatu;

2) żołnierze pełniący czynną służbę wojskową oraz osoby, którym doręczono kartę powołania do tej służby, jeżeli termin stawienia się do służby koliduje z terminem wykonania świadczenia;

3) osoby odbywające zasadniczą służbę w obronie cywilnej lub służbę zastępczą;

4) osoby, wobec których orzeczono stałą lub długotrwałą niezdolność do pracy
w gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, osoby uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji albo całkowicie niezdolne do pracy na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jak również osoby zaliczone do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

5) sędziowie, prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Ochrony Kolei oraz pracownicy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych w jednostkach organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez ministrów, kierowników urzędów centralnych, wojewodów, Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji;

6) kobiety w ciąży i w okresie sześciu miesięcy po odbyciu porodu oraz osoby sprawujące opiekę nad dziećmi do lat ośmiu;

7) osoby sprawujące opiekę nad wspólnie z nimi zamieszkałymi dziećmi od lat ośmiu do szesnastu, osobami, wobec których orzeczono stałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym lub uznanymi za całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji albo zaliczonymi do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności na podstawie ustaw, o których mowa w pkt 4, a także osobami obłożnie chorymi, jeżeli opieki tej nie można powierzyć innym osobom;

8) osoby zatrudnione na stanowiskach kierowników podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej oraz na stanowiskach w opiece społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Zwolnienie osób, o których mowa powyżej, od obowiązku świadczeń osobistych następuje na podstawie dokumentów potwierdzających przyczynę zwolnienia i przedstawionych  Wójtowi Gminy Manowo przez zainteresowane osoby.

4. Świadczenia rzeczowe

Czapla

ŚWIADCZENIA RZECZOWE

Na urzędy i instytucje państwowe oraz przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne,
a także osoby fizyczne 
może być nałożony obowiązek świadczeń rzeczowych, polegających na oddaniu do używania posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele przygotowania obrony Państwa.

Posiadacze nieruchomości lub rzeczy ruchomych, wobec których wydano decyzję
o przeznaczeniu tych nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele świadczeń, zgodnie z art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. 2016 r. poz. 1534 z późn. zm.) informują Wójta Gminy Manowo o ich zbyciu lub innej zmianie tytułu własności, zmianie przeznaczenia przedmiotu świadczenia, utraty, zniszczenia lub kradzieży, nie później niż w ciągu trzech dni od tej zmiany.
W informacji, o której mowa powyżej, zamieszcza się w przypadku:
1) nieruchomości:

a) oznaczenie nieruchomości, w tym jej rodzaj i miejsce położenia,

b) dane dotyczące dotychczasowego posiadacza, w tym jego imię i nazwisko, adres zamieszkania, a jeżeli posiadaczem była osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - jej nazwę i siedzibę,

c) dotychczasowe i nowe przeznaczenie nieruchomości,

d) tytuł prawny, na podstawie którego nastąpiła zmiana właściciela,

e) dane dotyczące nowego posiadacza, w tym jego imię i nazwisko, adres zamieszkania,
a jeżeli posiadaczem stała się osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - jej nazwę i siedzibę;

2) rzeczy ruchomych:

a) oznaczenie rodzaju rzeczy ruchomej,

b) dane dotyczące dotychczasowego posiadacza, w tym jego imię i nazwisko, adres zamieszkania, a jeżeli posiadaczem była osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - jej nazwę i siedzibę,

c) dotychczasowe i nowe przeznaczenie rzeczy ruchomej,

d) tytuł prawny, na podstawie którego nastąpiła zmiana właściciela,

e) dane dotyczące nowego posiadacza, w tym jego imię i nazwisko, adres zamieszkania,
a jeżeli posiadaczem stała się osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - jej nazwę i siedzibę.

Przedmioty świadczeń rzeczowych planowane na potrzeby obrony państwa podlegają przekazaniu (udostępnieniu) na czas:
1) w czasie pokoju:

a) w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej Sił Zbrojnych – do 48 godzin;

b) w związku z ćwiczeniami wojskowymi lub ćwiczeniami w jednostkach przewidzianych do militaryzacji – do 7 dni;

c) w związku z ćwiczeniami w obronie cywilnej lub ćwiczeniami praktycznymi w zakresie powszechnej samoobrony – do 24 godzin;

2) w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny – do chwili ustania potrzeby ich używania

Przedmiotem świadczeń rzeczowych nie mogą być:

1) tereny, pomieszczenia, środki transportowe, maszyny i inny sprzęt, znajdujące się w posiadaniu:

a) jednostek organizacyjnych służących bezpośrednio działalności Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstw i urzędów wojewódzkich oraz Narodowego Banku Polskiego i banków, a także Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych i Mennicy Państwowej,

b) jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych odpowiednio przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu oraz Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego,

c) przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych oraz innych przedstawicielstw i instytucji zrównanych z nimi w zakresie przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, jak również członków tych przedstawicielstw, urzędów i instytucji oraz członków ich rodzin, a także innych osób zrównanych z nimi w zakresie przywilejów i immunitetów, jeżeli nie posiadają obywatelstwa polskiego;

2) biblioteki, muzea, archiwa i zabytki uznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za pomniki historii oraz dobra kulturalne, o których mowa w art. 218 ustawy, oraz obiekty wpisane na „listę dziedzictwa światowego” na podstawie Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjętej w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 32, poz. 190 i 191);

3) zbiory naukowe i artystyczne mające charakter publiczny;

4) świątynie, domy modlitwy oraz pomieszczenia kościołów i innych związków wyznaniowych mających osobowość prawną, wraz ze znajdującymi się w nich przedmiotami przeznaczonymi do wykonywania kultu religijnego;

5) przedmioty wyłączone spod egzekucji stosownie do przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2016 r. poz. 599 ze zm.), z wyjątkiem narzędzi prostych oraz środków transportowych;

6) parki narodowe i rezerwaty przyrody;

7) przedszkola, domy dziecka, zakłady opiekuńczo-wychowawcze, szkoły specjalne i internaty tych szkół, specjalne ośrodki wychowawcze i szkolno-wychowawcze oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne;

8) urządzenia i sieci telekomunikacyjne:

a) ujęte w planach działania operatorów publicznych na wypadek sytuacji szczególnych zagrożeń, sporządzonych w trybie określonym w art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2016 poz. 1489 z późn. zm.), przewidziane do użycia na potrzeby jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 2,

b) niezbędne do wykonania decyzji nałożonych na operatorów telekomunikacyjnych przez ministra właściwego do spraw łączności w trybie określonym w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne);

9) pojazdy samochodowe niedopuszczone do ruchu po drogach publicznych oraz używane wyłącznie do przewozu wewnątrz zakładu, po przedstawieniu przez posiadacza odpowiednich dokumentów.


5. Reklamowanie

Czapla
REKLAMOWANIE

W czasie wojny ważnym elementem siły obronnej państwa, niezbędnym dla zapewnienia jego suwerenności i bezpieczeństwa, są sprawnie funkcjonujące organy państwowe
i samorządu terytorialnego
 oraz wydajna sfera gospodarki narodowej o charakterze obronnym. Istotnym czynnikiem wspomagającym sprawne działanie wspomnianych organów oraz podmiotów gospodarczych jest kompetentne i doświadczone ich kierownictwo, jak również kompetentny personel pomocniczy na newralgicznych stanowiskach wspomnianych instytucji.

W celu ograniczenia rotacji na wspomnianych stanowiskach i funkcjach, w wypadku wystąpienia realnego zagrożenia niepodległości lub bezpieczeństwa państwa (ogłoszenie mobilizacji lub wybuch wojny), a co za tym idzie zapewnienia warunków do utrzymania ciągłości realizacji zadań przez najważniejsze organy i podmioty gospodarcze w państwie, zwalnia się, w drodze reklamowania, z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny osoby zajmujące szczególnie ważne stanowiska lub pełniące takie funkcje.

Instytucja „reklamowania” określona jest wprost w art. 116 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. W myśl tego przepisu reklamowanie prowadzi się w czasie pokoju oraz w czasie wojny. Dokonuje go Wojskowy Komendant Uzupełnień w Koszalinie. Reklamowanie dokonywane jest z urzędu lub na wniosek kierownika uprawnionego urzędu albo na wniosek uprawnionego przedsiębiorcy.

Reklamowaniem z urzędu objęte są osoby, które:

1) wykonują mandat posła, senatora lub radnego;

2) zajmują kierownicze stanowiska państwowe określone w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. nr 20, poz. 101, z późn. zm.) lub stanowiska organów administracji publicznej w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. Dotyczy to osób zajmujących stanowiska organów oraz pełniących najważniejsze funkcje kierownicze w państwie – od Prezydenta RP, poprzez ministrów i kierowników urzędów różnych szczebli, do burmistrzów (prezydentów miast) i wójtów;

3) ze względu na posiadane kwalifikacje lub zajmowane stanowiska są niezbędne dla zapewnienia obrony lub bezpieczeństwa państwa.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny (Dz. U. nr 210, poz. 2136 z poźn. zm.) określa stanowiska, których zajmowanie powoduje reklamowanie z urzędu. W wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia, zostały wyszczególnione istotne stanowiska w strukturach:

1. Kancelaria Sejmu i Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej:

1) dyrektorzy statutowych komórek organizacyjnych Kancelarii Sejmu;

2) dyrektorzy i wicedyrektorzy biur oraz główni specjaliści do spraw legislacji Kancelarii Senatu.

2. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

1) doradcy Prezydenta;

2) rzecznik prasowy Prezydenta;

3) dyrektor Gabinetu Prezydenta;

4) dyrektorzy biur i zespołów w Kancelarii Prezydenta;

5) dyrektor Gabinetu Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego;

6) dyrektorzy departamentów w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

3. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów:

1) sekretarz Rady Ministrów;

2) dyrektor generalny Kancelarii;

3) dyrektorzy departamentów, biur, gabinetów i sekretariatów Kancelarii;

4) doradcy Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesów Rady Ministrów;

5) doradcy ministra - członka Rady Ministrów;

6) dyrektor Gospodarstwa Pomocniczego.

4. Narodowy Bank Polski:

1) członkowie Zarządu Narodowego Banku Polskiego;

2) członkowie Rady Polityki Pieniężnej;

3) dyrektorzy i zastępcy dyrektorów departamentów;

4) dyrektorzy i zastępcy dyrektorów jednostek organizacyjnych;

5) Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego;

6) dyrektorzy biur Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego.

5. Rządowe Centrum Legislacji:

1) prezes i wiceprezesi;

2) dyrektorzy i wicedyrektorzy departamentów i biur;

3) naczelnicy wydziałów;

4) główni legislatorzy.

6. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych:

1) prezes;

2) wiceprezesi;

7. Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu, Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu:

1) sędziowie Trybunatu Konstytucyjnego;

2) sędziowie Trybunału Stanu;

3) dyrektorzy zespołów Biura Trybunatu Konstytucyjnego;

4) dyrektor generalny, dyrektorzy departamentów i dyrektorzy delegatur Najwyższej Izby Kontroli;

5) dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, dyrektor generalny, dyrektorzy biur i dyrektorzy oddziałów Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

8. Sąd Najwyższy:

1) sędziowie Sądu Najwyższego;

2) dyrektor Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego;

3) dyrektor Biura Prezydialnego Sądu Najwyższego;

4) rzecznik prasowy Sądu Najwyższego;

5) członkowie Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego.

9. Naczelny Sąd Administracyjny:

1) sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego;

2) prezesi i wiceprezesi wojewódzkich sądów administracyjnych.

10. Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej:

1) kierownicy i zastępcy kierowników jednostek organizacyjnych naczelnych lub centralnych organów administracji rządowej;

2) dyrektorzy generalni;

3) dyrektorzy departamentów (biur, gabinetów);

4) doradcy ministrów;

5) główni specjaliści do spraw legislacji.

11. Wojewódzka administracja zespolona:

1) dyrektorzy generalni urzędów wojewódzkich;

2) dyrektorzy wydziałów (biur, gabinetów).

12. Urzędy jednostek samorządu terytorialnego:
1) wicemarszałkowie województw;
2) skarbnicy województw;
3) sekretarze powiatów;
4) skarbnicy powiatów;
5) sekretarze gmin;
6) skarbnicy gmin.

13. Sąd i prokuratura:

1) prezesi i wiceprezesi sądów apelacyjnych;

2) prezesi i wiceprezesi sądów okręgowych;

3) prezesi sądów rejonowych;

4) Prokurator Krajowy;

5) zastępcy Prokuratora Krajowego;

6) prokuratorzy apelacyjni;

7) zastępcy prokuratorów apelacyjnych;

8) prokuratorzy okręgowi;

9) zastępcy prokuratorów okręgowych;

10) prokuratorzy rejonowi.

14. Funkcjonariusze:

1) Policji;

2) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

3) Agencji Wywiadu;

4) Służby Więziennej;

5) Państwowej Straży Pożarnej;

6) Straży Ochrony Kolei;

7) Straży Granicznej;

8) Biura Ochrony Rządu.

9) Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

15. Ochrona zdrowia:
1) kierownicy podmiotów leczniczych wykorzystywanych na potrzeby obronne państwa;

2) dyrektorzy wojewódzkich oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia.

16. Szkoły wyższe i wyższe szkoły zawodowe:

1) rektorzy;

2) kierownicy filii (wydziałów zamiejscowych);

3) dyrektorzy administracyjni, kanclerze.

17. Dyrektorzy przedsiębiorstw i prezesi spółek, będących przedsiębiorcami wymienionymi w rozporządzenia Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 6 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 188, poz. 1571) oraz:

1) w przemyśle zbrojeniowym:

- dyrektorzy przedsiębiorstw i prezesi spółek,

- szefowie (kierownicy): produkcji, kontroli technicznej i zaopatrzenia,

- główni: konstruktorzy, technolodzy, energetycy i dyspozytorzy,

- pracownicy wykwalifikowani zatrudnieni przy produkcji i utrzymaniu ciągłości ruchu;

2) w „Polskich Kolejach Państwowych" S.A. pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy związanych bezpośrednio z utrzymaniem i obsługą oraz zabezpieczeniem ruchu pociągów;

3) prezes zarządu „Polskich Sieci Elektroenergetycznych" S.A.;

4) w Krajowej Dyspozycji Mocy: operatorzy krajowej dyspozycji mocy;

5) prezesi zarządów przedsiębiorców pracujących w krajowym systemie energetycznym, których przedmiotem działalności jest wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej;

6) prezesi zarządów rafinerii;

7) w Krajowej Dyspozycji Gazu: operatorzy centralnego systemu przesyłowego gazu;

8) prezesi zarządów przedsiębiorców pracujących w krajowym systemie gazowniczym, których przedmiotem działalności jest wydobywanie, przesyłanie i dystrybucja gazu;

9) dyrektorzy oddziałów regionalnych operatora wyznaczonego, o którym mowa w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529);

10) w „Telekomunikacji Polskiej" S.A.: dyrektorzy okręgów.

18. Inne:

1) kierownicy jednostek terenowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty;

2) pracownicy Straży Marszałkowskiej;

3) pracownicy jednostek organizacyjnych Policji zakwalifikowani na obsadę stanowisk etatu wojennego tych jednostek;

4) naczelnicy wydziałów i kierownicy zespołów w Ministerstwie Spraw Zagranicznych;

5) pracownicy zatrudnieni bezpośrednio przy obsłudze urządzeń łączności w Biurze Łączności i Biurze Informatyki Ministerstwa Spraw Zagranicznych;

6) pracownicy do spraw obronnych zatrudnieni w ministerstwach, urzędach centralnych i wojewódzkich;

7) osoby zajmujące etatowe stanowiska pełnomocników kierowników jednostek organizacyjnych do spraw ochrony informacji niejawnych zatrudnieni w ministerstwach, urzędach centralnych i wojewódzkich oraz Narodowym Banku Polskim;

8) skarbnicy oraz pracownicy wewnętrznej służby ochrony Narodowego Banku Polskiego;

9) Dyrektorzy Urzędów Morskich;

10) Dyrektorzy Urzędów Żeglugi Śródlądowej.

Podstawę do reklamowania z urzędu stanowi pisemne zawiadomienie Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Koszalinie o spełnianiu przez określone osoby warunków do takiego reklamowania, dokonane przez zobowiązane do tej czynności organy albo kierowników urzędów lub instytucji.

Kancelarie Sejmu i Senatu przekazują stosowne zawiadomienia dotyczące odpowiednio posłów i senatorów. Natomiast zawiadomienia dotyczące radnych przekazują kierownicy urzędów jednostek samorządu terytorialnego, tj. odpowiednio: marszałek województwa, starosta, burmistrz (prezydent miasta) i wójt. W innych wypadkach obowiązek takiego zawiadomienia ciąży generalnie na pracodawcy. Osoba reklamowana potwierdza fakt uzyskania informacji, o której mowa ust. 1 § 11 (Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2136 ze zm.), własnoręcznym, czytelnym podpisem na odesłanym przez wojskowego komendanta uzupełnień egzemplarzu zawiadomienia (wniosku).

Reklamowanie na wniosek mogą być objęte osoby zatrudnione w urzędach i podmiotach gospodarczych określonych w wymienionym wyżej rozporządzeniu, a mianowicie:

1) urzędach państwowych lub samorządowych oraz NBP;

2) przedsiębiorstwach należących do przedsiębiorców, na których nałożono obowiązek realizacji zadań na rzecz obronności państwa, w tym zadań wynikających z programu mobilizacji gospodarki;

3) jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych;

4) jednostkach organizacyjnych:

a) podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych

b) podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych oraz przedsiębiorstwach państwowych, wobec których Minister sprawiedliwości pełni funkcję organu założycielskiego

c) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu

d) Centralnego Biura Antykorupcyjnego

5) publicznych zakładach opieki zdrowotnej;

6) przedsiębiorstwach należących do przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym - jeżeli nie ma możliwości obsadzenia zajmowanych przez nie stanowisk (funkcji) osobami niepodlegającymi obowiązkowi pełnienia czynnej służby wojskowej
i nieposiadającymi nadanego przydziału mobilizacyjnego, pracowniczego przydziału mobilizacyjnego lub przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego.

Reklamowanie w tym trybie dokonywane jest na pisemny, uzasadniony wniosek kierowników urzędów państwowych lub samorządowych albo przedsiębiorców zatrudniających osoby spełniające warunki do takiego reklamowania. Niezbędną jednak przesłanką do reklamowania na wniosek jest wykonywanie - przez osoby wnioskowane do reklamowania - pracy ściśle związanej z obronnością państwa oraz brak możliwości obsadzenia zajmowanych przez nie stanowisk (funkcji) osobami nie podlegającymi obowiązkowi pełnienia czynnej służby wojskowej. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Koszalinie może odmówić reklamowania, dokonywanego na wniosek (lub uchylić dokonane w takim trybie), mimo spełniania przez osobę wnioskowaną o reklamowanie wymienionych wyżej przesłanek, w wypadku, jeśli istnieje potrzeba uzupełnienia Sił Zbrojnych RP stanem osobowym, a w ewidencji wojskowej nie ma innych osób, którym z racji posiadanego wieku, stopnia wojskowego, wykształcenia, kwalifikacji, stanu zdrowia lub miejsca zamieszkania, można nadać przydział mobilizacyjny lub pracowniczy przydział mobilizacyjny. Odmowa reklamowania w czasie pokoju stanowi decyzję administracyjną, od której wnioskującemu przysługuje odwołanie do Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie.

Organy dokonujące zawiadomienia o reklamowaniu z urzędu oraz organy wnioskujące o reklamowanie zobowiązane są do niezwłocznego zawiadomienia właściwych wojskowych komendantów uzupełnień o ustaniu przesłanek do reklamowania, a w szczególności o:

1) wygaśnięciu lub utracie mandatu posła, senatora lub radnego;

2) zaprzestaniu zajmowania dotychczasowego stanowiska lub pełnienia dotychczasowej funkcji;

3) rozwiązaniu stosunku pracy;

4) zmianie miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące.

Położenie

Gmina wiejska w zachodniej Polsce, położona we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim.

Administracja

Powierzchnia gminy - 184,63 km². Sołectwa: Bonin, Cewlino, Grzybnica, Manowo, Rosnowo-Osiedle, Rosnowo-Wieś, Wyszebórz, Wyszewo.