Herb Gminy Manowo Gmina Manowo

Gmina Manowo

Baza organizacji

Zapraszamy wszystkie organizacje działające na terenie gminy Manowo do składania ankiet aktualizacyjnych, które przyczynią się do powstania aktualnej i kompletnej listy organizacji pozarządowych. Wypełnioną ankietę można przesłać drogą elektroniczną na adres: promocja@manowo.pl, faxem na numer telefonu: 94 318 32 89 lub tradycyjnie pocztą na adres Urzędu Gminy.

Brygada Motocyklowa Rosnowo

 • Nr KRS: 0000687107
 • Data wpisu do rejestru: 08.08.2017 r.
 • Siedziba: Rosnowo 35B/17
 • Adres poczty elektronicznej: bm.rosnowo@gmail.com

Osoby kierujące stowarzyszeniem: Prezes Zarządu – Piotr Machowicz, Wiceprezes zarządu – Jarosław Surma, Skarbnik – Tomasz Łęga

Zakres działalności:

 1. Integracja osób zainteresowanych tematyką motocyklową.
 2. Upowszechnianie idei turystyki motocyklowej, rekreacji i krajoznawstwa,
 3. Propagowanie sportów motocyklowych,
 4. Ochrona, gromadzenie zabytków i pamiątek związanych z motoryzacją,
 5. Odrestaurowywanie, pomoc przy odrestaurowywaniu zabytkowych pojazdów,
 6. Budowa, pomoc przy budowie motocykli typu custom,
 7. Wzajemna pomoc i doradztwo techniczne,
 8. Podejmowanie inicjatyw w zakresie działalności charytatywnej i dobroczynnej,
 9. Szkolenia związane z udzielaniem pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach,
 10. Doskonalenie techniki jazdy oraz organizowanie imprez doszkalających w jeździe motocyklem,
 11. Propagowanie bezpiecznej i kulturalnej jazdy oraz zachowania na drodze i poza nią,
 12. Podejmowanie działań zmierzających do poprawy wizerunku motocyklistów w społeczeństwie i poszanowania ich jako uczestników ruchu drogowego,
 13. Współpraca z instytucjami samorządowymi i pozarządowymi w zakresie działalności edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 14. Organizacja i udział w zlotach, rajdach i imprezach motocyklowych w celu integrowania społeczności motocyklistów,
 15. Promocja regionu.

Stowarzyszenie Sportowo – Rekreacyjne „FORMA ROSNOWO”

 • Nr KRS: 0000392249
 • Wpis do rejestru: 18.08.2011r.
 • Siedziba organizacji: Rosnowo 8
 • Telefon kontaktowy: 600 241 022
 • Adres poczty elektronicznej: trzebiatowska@poczta.fm

Nazwiska osób kierujących organizacją: Cezary Famulski – Prezes, Mirosław Golecki – Z-ca Prezesa, Barbara Zmuda – Trzebiatowska – Z-ca Prezesa, Robert Bykowski – Sekretarz, Joanna Golecka – Skarbnik

Zakres działalności:

 1. organizowanie i udział w różnych formach współzawodnictwa sportowego, rekreacji ruchowej oraz rehabilitacji ruchowej, w tym zajęciach, zawodach i imprezach sportowo rekreacyjnych, ekologicznych i promujących zdrowy styl życia,
 2. gromadzenie i upowszechnianie informacji o różnych formach współzawodnictwa sportowego, rekreacji ruchowej oraz rehabilitacji ruchowej i innych formach dbania o zdrowie,
 3. prowadzenie działalności profilaktycznej i przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 4. działalność edukacyjna w zakresie kultury fizycznej, sportu, ekologii,
 5. współudział w imprezach sportowych organizowanych przez inne kluby,
 6. tworzenie warunków do uprawiania sportu i zachęcanie do wzrostu liczby członków,
 7. prezentowanie opinii i stanowisk wypracowanych przez stowarzyszenie i jego członków zainteresowanym jednostkom i podmiotom.

Gminny Klub Sportowy Manowo

 • Rok powstania: 2000
 • Typ: stowarzyszenie kultury fizycznej
 • Siedziba organizacji: Manowo, ul. Sportowa 1
 • Telefon kontaktowy: 692 148 255 Kierownik Klubu
 • Adres strony internetowej: https://gkslesnikmanowo.futbolowo.pl/
 • Adres e-mail: gkslesnikmanowo@o2.pl

Nazwiska osób kierujących organizacją: Robert Machowicz- Prezes

Zakres działalności: 

Działalność sportowa – piłka nożna

Pomorska Fundacja „Jaś i Małgosia”

 • Nr KRS: 0000150602
 • Rok powstania: 2003
 • Typ: fundacja
 • Siedziba organizacji: Cewlino, ul. Sosnowa 16, 76-015 Manowo
 • Telefon kontaktowy:  94 3402473, 608119913
 • Fax: 94 3402473
 • Adres poczty elektronicznej: pf-jas-i-malgosia@wp.pl

Nazwiska osób kierujących organizacją:Tadeusz Kupczyk – Dyrektor

Zakres działalności:

 1. udzielanie pomocy dzieciom - ofiarom wypadków komunikacyjnych;
 2. udzielanie pomocy dzieciom - ofiarom innych przestępstw;
 3. udzielenie pomocy dzieciom ze środowisk społecznie i ekonomicznie zaniedbanych;
 4. udzielanie pomocy dzieciom niepełnosprawnym ofiarom wypadków komunikacyjnych;
 5. zintegrowanie dzieci niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi;
 6. pomoc instytucjom społecznym i ochrony zdrowia;
 7. pomoc osobom niepełnosprawnym;

Stowarzyszenie „Przyjazna Dłoń +”

 • Nr KRS: 321169443
 • Wpis do rejestru: 16.12.2011r.
 • Siedziba organizacji: Rosnowo 34
 • Telefon kontaktowy: 94 316 42 92
 • Adres poczty elektronicznej: sp1rosnowo@wp.pl

Nazwiska osób kierujących organizacją: Joanna Margraf – Prezes, Dorota Woźniakiewicz – Vice Prezes

Zakres działalności:

 1. prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej i opiekuńczej, także w zakresie szeroko pojętej profilaktyki w środowisku dzieci i młodzieży szczególnie potrzebujących w tym niepełnosprawnych, a także zagrożonych uzależnieniami w tym alkoholizm i narkomania oraz wykluczeniem społecznym;
 2. organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem specjalnych potrzeb dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;
 3. prowadzenie szeroko rozumianej działalności edukacyjnej i terapeutycznej w zakresie profilaktyki i terapii pedagogicznej;
 4. aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży, w tym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;
 5. ochrona i promocja zdrowia;
 6. inicjowanie i prowadzenie działalności wspomagającej rozwój intelektualny, emocjonalny, socjalny oraz zdrowie psychiczne i fizyczne;
 7. poznawanie przyrody i zagadnień ekologicznych, propagowanie postaw proekologicznych, służących rozwojowi osobowości dzieci i młodzieży w duchu szacunku do innych istnień;
 8. propagowanie wśród społeczeństwa kultury fizycznej i sportu masowego;
 9. prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzież oraz osób niepełnosprawnych;
 10. 10/ prowadzenie działań innowacyjnych z zakresie edukacji i terapii.

Młodzieżowy Klub Sportowy „CENTRUM REKREACJI WYSZEWO”

 • Rok powstania: 2003
 • Typ: stowarzyszenie kultury fizycznej
 • Siedziba organizacji: Wyszewo
 • Telefon kontaktowy: 943182591
 • Adres poczty elektronicznej: mkswyszewo@wp.pl

Nazwiska osób kierujących organizacją: Aneta Andrzejewska – Prezes

Zakres działalności: 

Promowanie modelu zdrowego stylu życia, planowanie i organizowanie życia sportowego młodzieży, angażowanie młodzieży do różnych form aktywności ruchowej, uczestniczenie w imprezach sportowych, organizowanie działalności sportowej, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości.

Ochotnicza Straż Pożarna w Wyszewie

 • Rok powstania: 2001
 • Nr KRS: 0000022487
 • Typ: stowarzyszenie 
 • Siedziba organizacji: Wyszewo 51A
 • Telefon kontaktowy: 888 938 998 Naczelnik, 600 449 820 Prezes

Nazwiska osób kierujących organizacją: Wojciech Łukowski- Prezes, Michał Martyniuk- Naczenik/Wiceprezes,

Zakres działalności: 

 1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.
 2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk zdarzeń.
 3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
 4. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej.
 5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych.
 6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

Ludowy Klub Sportowy BONIN

 • Rok powstania: 2005
 • Typ: stowarzyszenie kultury fizycznej
 • Siedziba organizacji: Bonin 7A/5
 • Telefon kontaktowy: 94 3421714

Nazwiska osób kierujących organizacją: Dariusz Ulatowski

Zakres działalności: 

Rozwój różnych dyscyplin sportu oraz stałe podnoszenie jego poziomu, organizowanie masowych imprez rekreacyjnych oraz turystycznych, dbanie o rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej, czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym oraz podnoszenie poziomu kulturalnego, sportowego i edukacyjnego członków.

Fundacja „Wieś Pomorska”

 • Nr KRS: 0000182707
 • Rok powstania: 2003r.
 • Siedziba organizacji: Policko 7

Nazwiska osób kierujących organizacją: Anfried Pagel – prezes zarządu, Jerzy Bokiej – wiceprezes zarządu

Zakres działalności: 

 1. Wybudowanie osiedla domków mieszkalnych, nawiązujących architekturą do tradycji i budownictwa pomorskiego.
 2. Propagowanie walorów turystycznych i zdrowotnych regionu pomorza i wspieranie inicjatyw gospodarczych na rzecz rozwoju Pomorza.

Stowarzyszenie Ogródków Działkowych „ZATORZE”

 • Nr KRS: 0000081827
 • Rok powstania: 2002r.
 • Siedziba organizacji: Bonin 28/6

Nazwiska osób kierujących organizacją: Henryk Chołuj – prezes zarządu, Elżbieta Jasiulek – skarbnik,

Zakres działalności: 

Rolniczo – ogrodnicze oraz rekreacyjne korzystanie z działek ogrodniczych przez członków stowarzyszenia i ich rodzin.

Uczniowski Klub Sportowy „LOTNIK” w Rosnowie

 • Rok powstania: 2014r.
 • Siedziba organizacji: Rosnowo 34
 • Telefon kontaktowy: 94 316 42 92 (SP w Rosnowie)
 • E-mail: wyszewo@op.pl

Nazwiska osób kierujących organizacją: Jacek Jachimowski – prezes zarządu, Dawid Kret – zastępca prezesa zarządu

Zakres działalności: działalność sportowa – zapaśnictwo

Gminny Klub Sportowy ORLĘTA ROSNOWO

 • Siedziba organizacji: Rosnowo 35B/35
 • Telefon kontaktowy: 602 237 831
 • E-mail: judo.rosnowo@op.pl

Nazwiska osób kierujących organizacją: Mirosław Pawlak - Prezes

Zakres działalności: działalność sportowa – judo

Stowarzyszenie Klub Piłkarski Zefir Wyszewo

 • Data wpisu do rejestru: 17.05.2018 r.
 • Siedziba organizacji: Wyszewo 18
 • E-mail: zefirwyszewo@wp.pl

Nazwiska osób kierujących organizacją: Jasieniecki Piotr – Prezes Zarządu, Pawluch Piotr – Wiceprezes zarządu

Zakres działalności – działalność sportowa: piłka nożna

Położenie

Gmina wiejska w zachodniej Polsce, położona we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim.

Administracja

Powierzchnia gminy - 184,63 km². Sołectwa: Bonin, Cewlino, Grzybnica, Manowo, Rosnowo-Osiedle, Rosnowo-Wieś, Wyszebórz, Wyszewo.