Herb Gminy Manowo Gmina Manowo

Gmina Manowo

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB)

Urząd Gminy Manowo informuje, że od dnia 1 lipca 2021 r., rozpocznie się proces składania, przez właścicieli lub zarządców budynków/lokali, obowiązkowych deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW będzie należało zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację będzie można złożyć:

- w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony: www.zone.gunb.gov.pl (żeby to zrobić trzeba posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny);

- osobiście w Urzędzie Gminy Manowo;

- listownie, przesyłając deklarację na adres: Urząd Gminy w Manowie, ul. Szkolna 2, 76-015 Manowo

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.

Termin na złożenie deklaracji:

  1. W przypadku budynku/lokalu, który posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r., czas na złożenie deklaracji wynosi 12 miesięcy.

  2. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca 2021 r., deklarację będzie należało złożyć w terminie 14 dni.

Przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, zostały wzmocnione przepisami sankcyjnymi, uwzględniającymi jednocześnie instytucję czynnego żalu. W art. 27h ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r., poz. 554 tekst jednolity) wprowadzono sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia
w ustawowym terminie ww. deklaracji. Wprowadzane rozwiązanie ma pełnić funkcję prewencyjną i dyscyplinującą obowiązanych do składania deklaracji, aczkolwiek nie ma
na celu bezwarunkowego karania osób, które takiej deklaracji nie złożyły.

Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która będzie wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak właściciel lub zarządca budynku/lokalu, nie złoży deklaracji zanim Urząd Gminy Manowie "poweźmie" o tym informację, można uniknąć kary przesyłając wymagane informacje do tut. Urzędu w ramach czynnego żalu. Założeniem ustawodawcy jest doprowadzenie do sytuacji, w której obywatel złoży deklarację, nawet z uchybieniem terminu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Manowie pod nr telefonu
94 318 32 21, pisząc na adres poczty elektronicznej: ochrona.srodowiska@manowo.pl lub osobiście w siedzibie tut. Urzędu.

Formularz A_budynki mieszkalne

Formularz B_budynki niemieszkalne

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych CEEB

Informator dla właścicieli i zarządców budynków

Instrukcja składania deklaracji dotyczącej źródła/źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych w formie elektronicznej:

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/instrukcja_-_ceeb_07.07.2021_r.pdf?253

Ulotka 1:   https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/ulotka-1f-1.pdf?272

Ulotka 2: https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/ulotka2-min.pdf?299

Przykład  Deklaracja A:  https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/przyklad-wypelnionej-deklaracji-a-28.06.pdf?790

Przykład  Deklaracja B: https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/przyklad-wypelnionej-deklaracji-b-28.06.pdf?217

 

Położenie

Gmina wiejska w zachodniej Polsce, położona we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim.

Administracja

Powierzchnia gminy - 184,63 km². Sołectwa: Bonin, Cewlino, Grzybnica, Manowo, Rosnowo-Osiedle, Rosnowo-Wieś, Wyszebórz, Wyszewo.