Herb Gminy Manowo Gmina Manowo

Gmina Manowo

Wsparcie Seniorów z Gminy Manowo

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej w Gminie Manowo, w tym zwiększenie dostępu do świadczenia usług opiekuńczych w formie Klubu Seniora dla 25 osób (22 kobiety, 3 mężczyzn) oraz wsparcie dla 7 opiekunów faktycznych (5 kobiet, 2 mężczyzn) poprzez utworzenie grupy samopomocowej oraz realizacji poradnictwa w okresie XI.2019 r. - XII.2021 r.

Planowane efekty

W okresie styczeń 2020 r. - grudzień 2021 r. Klub Seniora w Rosnowie będzie miał zapewnione bieżące funkcjonowanie. Na jego potrzeby zostanie zatrudniony opiekun, który będzie odpowiedzialny za organizację funkcjonowania placówki. Ponadto zaplanowano zatrudnienie pracownika socjalnego, który w ramach zadania odpowiedzialny będzie za stworzenie indywidualnych ścieżek wsparcia dla każdego uczestnika, przeprowadzenie wywiadów środowiskowych z uczestnikami przed przystąpieniem do świadczenia usług społecznych i w trakcie realizacji projektu, bieżące wsparcie uczestników w formie konsultacji.

Uczestnicy klubu będą mogli wziąć udział w następujących formach wsparcia:

 • zajęcia rozwijające sprawność fizyczną (m.in. muzykoterapia, sportowe) 2 razy w tygodniu po 2 godziny,
 • zajęcia warsztatowe (m.in. malowanie, florystyczne, krawieckie, kulinarne itp.) 1 raz w tygodniu po 2 godziny,
 • zajęcia warsztatowe poprawiające sprawność psychiczna i pamięć 2 razy w tygodniu po 1 godzinie,
 • warsztaty tematyczne: pogadanki, prelekcje, porady specjalistyczne 1 raz w tygodniu po 2 godziny,
 • spotkania okolicznościowe, 
 • wyjazdy uczestników m.in. do teatru, kina w Koszalinie, na basen w Koszalinie oraz do teatru w Szczecinie,
 • Festyn "Aktywni Seniorzy".

W ramach projektu  wsparcie otrzyma 7 opiekunów faktycznych  z terenu Gminy Manowo. W ramach utworzonej grupy samopomocowej, która będzie funkcjonować 2 godziny w miesiącu w budynku Klubu Seniora, zorganizowane zostaną spotkania z psychologiem, prawnikiem, pracownikiem socjalnym, a także warsztaty radzenia sobie ze stresem oraz w zakresie komunikacji i wsparcia osób zależnych przez opiekunów faktycznych. Zostanie również przeprowadzone poradnictwo indywidualne dla opiekunów faktycznych z zakresu opieki przedmedycznej 4 godziny oraz z zakresu prawidłowej pielęgnacji osoby starszej - 4 godziny.

Wartość projektu - 407.614,60 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego  i budżetu państwa - 386.890,12 zł


Ruszają zapisy do Klubu Seniora w Rosnowie

Zapraszamy mieszkańców Gminy Manowo w wieku powyżej 60 lat, które są osobami:

 • zagrożonymi ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z godnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
 • niesamodzielnymi, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego,

do zapisów do Klubu Seniora w Rosnowie.

Rekrutacja potrwa do 31 stycznia 2020r.

Warunkiem przystąpienia do projektu jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego i złożenia go:

 • osobiście w biurze projektu w budynku Urzędu Gminy Manowo przy ul. Szkolnej 2,  pokój nr 5 w dni robocze w godzinach 7:15-15.15, 
 • za pośrednictwem poczty, oryginały należy przesłać na wyżej wymieniony adres lub przekazać dokumenty podczas spotkania z kadrą projektu (dogodne dla osób niepełnosprawnych). W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).

Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie zostały zapisane w załączonym Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Wsparcie Seniorów z Gminy Manowo”.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem 94 318 31 49, e-mail: promocja@manowo.pl

Załączniki:

 

Położenie

Gmina wiejska w zachodniej Polsce, położona we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim.

Administracja

Powierzchnia gminy - 184,63 km². Sołectwa: Bonin, Cewlino, Grzybnica, Manowo, Rosnowo-Osiedle, Rosnowo-Wieś, Wyszebórz, Wyszewo.