Herb Gminy Manowo Gmina Manowo

Gmina Manowo

Zmiany w gminnej gospodarce ściekowej

Zmiany w gminnej gospodarce ściekowej


Urząd Gminy w Manowo informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości pozbywający się nieczystości ciekłych ze swoich terenów są zobowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz ich transportu przez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi.
Z uwagi na powyższe oraz fakt dokonania aktualizacji w bazie będącej w zasobach tut. urzędu wnosi się o złożenie wymaganego zgłoszenia w terminie do dnia 31 marca 2023  r.

 

Zgłoszenie zbiornik bezoodpływowy przydomowa oczyszczalnia ścieków

Położenie

Gmina wiejska w zachodniej Polsce, położona we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim.

Administracja

Powierzchnia gminy - 184,63 km². Sołectwa: Bonin, Cewlino, Grzybnica, Manowo, Rosnowo-Osiedle, Rosnowo-Wieś, Wyszebórz, Wyszewo.