Herb Gminy Manowo Gmina Manowo

Gmina Manowo

WYBORY SAMORZĄDOWE - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

WYBORY SAMORZĄDOWE

 

W Wyborach samorządowych:

- mogą głosować tylko wyborcy ujęci w stałym obwodzie głosowania na ternie gminy, której organy są wybierane (zameldowani na pobyt stały + dopisani na wniosek o ujęciu w stałym obwodzie głosowania)

Bezpośredni link do pobrania wniosku.
 

- nie wydajemy zaświadczeń o prawie do głosowania;

- wyborca nie ma możliwości zmiany obwodu głosowania poza okręg właściwy dla ujęcia w CRW (nie może głosować w innej gminie, niż ta, gdzie jest ujęty w CRW);

- w przypadku wyborców składających wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania (dawniej – wniosek o wpisanie do RW gminy):

1.) przed wydaniem decyzji weryfikowane jest, czy osoba zamieszkuje pod adresem wskazanym we wniosku z zamiarem stałego pobytu;

2.)  decyzję administracyjną wydaje się w terminie 5 dni od złożenia wniosku.

Gdzie sprawdzić czy jestem w spisie wyborców?

Zaloguj się do mObywatel.gov.pl. Wybierz sekcję Twoje dane, a następnie Centralny Rejestr Wyborców. Możesz zamówić dane z rejestru. Otrzymasz je na swoją skrzynkę ePUAP, bądź sprawdź w urzędzie gminy.

Możesz również skorzystać z aplikacji mobilnej mObywatel w swoim smartfonie. Wystarczy wejść w usługę Wybory.

 

Wniosek o zmianę obwodu głosowania przez wyborcę niepełnosprawnego, na obwód dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

  1. z wnioskiem o zmianę obwodu w przypadku wyborów samorządowych może wystąpić WYŁĄCZNIE wyborca niepełnosprawny (60+ nie);
  2. przez wyborcę niepełnosprawnego rozumie się, jak w przypadku głosowania przez pełnomocnika lub korespondencyjnego, wyborcę niepełnosprawnego o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.  z 2024 r. poz. 44), w tym także wyborcę posiadającego orzeczenie organu rentowego, o którym mowa w wyjaśnieniach;
  3. do wniosku o zmianę obwodu/ miejsca głosowania (obowiązuje wzór wniosku z Rozporządzenia MSWiA w sprawie wzorów wniosków… z 2.08.2023 r. poz. 1495) wyborca niepełnosprawny dołącza kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

 

W wyborach samorządowych wniosek o zmianę miejsca głosowania może dotyczyć wyłącznie WYBORCY NIEPEŁNOSPRAWNEGO i lokalu obwodowej komisji wyborczej dostosowanego do potrzeb wyborców niepełnosprawnych położonego w okręgu wyborczym właściwym dla adresu, pod którym wyborca ujęty jest w stałym obwodzie głosowania w CRW. Jedynie w przypadku gdy w tym okręgu wyborczym nie ma takiego lokalu wyborczego, wniosek może dotyczyć lokalu obwodowej komisji wyborczej dostosowanego do potrzeb wyborców niepełnosprawnych położonego w innym okręgu wyborczym.

 

Prawo do głosowania przez pełnomocnika

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1251, 1429, 1672);

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1; - 9 -

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Ponadto głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju.

Przed pierwszym głosowaniem w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) akt pełnomocnictwa sporządza się odrębnie na pierwsze głosowanie (tzw. I turę) oraz na ponowne głosowanie (tzw. II turę), jeżeli będzie ono przeprowadzane.

1707962101_zpow50172024-informacja-o-uprawnieniach-wyborcow-niepelnosprawnym.pdf (wybory.gov.pl)

1707476431_wniosek-o-sporzadenie-aktu-pelnomocnictwa.pdf (wybory.gov.pl)

1707465187_zgoda-na-przyjecia-pelnomocnictwa-do-glosowania.pdf (wybory.gov.pl)

 

 

Położenie

Gmina wiejska w zachodniej Polsce, położona we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim.

Administracja

Powierzchnia gminy - 184,63 km². Sołectwa: Bonin, Cewlino, Grzybnica, Manowo, Rosnowo-Osiedle, Rosnowo-Wieś, Wyszebórz, Wyszewo.