Herb Gminy Manowo Gmina Manowo

Gmina Manowo

WÓJT GMINY MANOWO podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działki

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 poz. 344 ze zm.) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213)

 

W Ó J T     G M I N Y    M A N O W O

podaje do publicznej wiadomości, że o g ł a s z a  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działki:

- dz. nr 262/13  o pow. 0,1053 ha - 320904_2.0063.262/13, cena wywoławcza 59.300 zł.  Wadium 10 % ceny wywoławczej  5.930 zł.

- dz. nr 262/14  o pow. 0,1000 ha - 320904_2.0063.262/14, cena wywoławcza 57.100 zł.  Wadium 10 % ceny wywoławczej  5.710 zł.

- dz. nr 262/15  o pow. 0,1003 ha - 320904_2.0063.262/15, cena wywoławcza 57.200 zł.  Wadium 10 % ceny wywoławczej  5.720 zł.

- dz. nr 262/16  o pow.  0,1005 ha - 320904_2.0063.262/16, cena wywoławcza 57.300 zł.  Wadium 10 % ceny wywoławczej  5.730 zł.

- dz. nr 262/17  o pow.  0,1007 ha - 320904_2.0063.262/17, cena wywoławcza 57.300 zł.  Wadium 10 % ceny wywoławczej  5.730 zł.

- dz. nr 262/19  o pow.  0,1284 ha - 320904_2.0063.262/19,  cena wywoławcza  69.000 zł. Wadium 10 % ceny wywoławczej  6.900 zł.

 

Działki  położone są w obrębie ewidencyjnym Rosnowo. Księga wieczysta Nr  KO1K/00033363/6.

     Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr GPB.6730.64.2022.KM wydanej przez Wójta Gminy w dniu 06.07.2022 r.  zbywane  działki  przeznaczone są   pod zabudowę   mieszkaniową  jednorodzinną. 

Działki położone są w części południowej m. Rosnowo, na skraju miejscowości  w kompleksie działek budowlanych niezabudowanych, do których dojazd jest drogą gminną gruntową od asfaltowej ulicy  przebiegającej przez miejscowość.

Działki nieogrodzone, nieużytkowane. Kształty działek regularne. Teren płaski bez uzbrojenia w infrastrukturę techniczną.

Sprzedaż  w/w nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23 %.

O wysokości  postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym  że postąpienie nie może wynosić mniej jak  1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Termin wniesienia opłat za zakupioną działkę:   3 dni  przed podpisaniem aktu notarialnego należność powinna wpłynąć na konto bankowe  podane w protokole z przeprowadzonego przetargu.

Wójt Gminy oświadcza, że opisane wyżej nieruchomości są wolne od obciążeń i praw osób trzecich.

PRZETARG  odbędzie się dnia 12 kwietnia 2024 r.  roku o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Manowo (parter).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w gotówce w wysokości 10 % ceny wywoławczej nie później niż do dnia 08 kwietnia  2024 r.  włącznie,  na konto w Pomorskim Banku Spółdzielczym w Świdwinie Nr  61 8581 1014 2005 2000 0116 0006 (za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy).

Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu.

 

         Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest przedłożenie Komisji Przetargowej:

-  oryginału dowodu wpłaty wadium,

  w przypadku osób fizycznych – osobiste stawiennictwo  w dniu przetargu  z dowodem tożsamości

  lub  reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa  sporządzonego notarialnie,

- w przypadku  wspólników  spółki cywilnej – aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji

  działalności gospodarczej, dowodów tożsamości wspólników spółki, stosownych pełnomocnictw,

- w przypadku osób prawnych – aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, stosownych

  pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących dany podmiot,       

- w przypadku cudzoziemców –  zezwolenia  na nabycie nieruchomości (promesy) wydanego w

  drodze  decyzji administracyjnej  przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji  jeżeli  sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony Narodowej.

 

Informacje dodatkowe:

1. Organizator nie przewiduje możliwości rozłożenia ceny, za wylicytowaną nieruchomość, na  raty jak również płatności po zawarciu umowy kupna – sprzedaży w formie aktu  notarialnego.

2. Wpłacone wadium przez oferenta, który wygrał przetarg, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia.    Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

3.  Wadium przepada na rzecz Urzędu Gminy, jeżeli oferent, który wygrał przetarg uchyli się od   zawarcia umowy.

4.  Koszty wynagrodzenia notariusza oraz koszty sądowe ponosi kupujący.

5.  Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Manowo.

6. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu   nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami upłynął  05 marca 2024 r.

7.  Zbycie nieruchomości będącej przedmiotem umowy sprzedaży nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Kupujący oświadczy w umowie sprzedaży, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Manowo z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzajów użytków oraz ewentualnej różnicy   w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawionego geodetę okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jest to oznaczone w ww. dokumentach. Nabywca w oparciu o otrzymaną mapę i opis ustala granice nieruchomości na własny koszt.

8.  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oferentów w związku z przetargiem dostępne są na stronie internetowej https://bip.manowo.pl/artykul/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych

 

Gmina Manowo zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Manowie p. nr 17, I piętro, tel. (94) 318-32-70.

Do wiadomości :

1.  Tablica ogłoszeń U. Gm.

2.  strony internetowe U. Gm.

4.  a/akta

 

Rosnowo działki nr 262/13, 262/14, 262/15, 262/16, 262/17, 262/19

 

 

 

Położenie

Gmina wiejska w zachodniej Polsce, położona we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim.

Administracja

Powierzchnia gminy - 184,63 km². Sołectwa: Bonin, Cewlino, Grzybnica, Manowo, Rosnowo-Osiedle, Rosnowo-Wieś, Wyszebórz, Wyszewo.