Herb Gminy Manowo Gmina Manowo

Gmina Manowo

Rehabilitacja lecznicza w ramach KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej, która jest organizowana we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników, w formie 21-dniowych turnusów.
Głównym celem rehabilitacji – z której każdego roku korzysta około 14 tysięcy osób, jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie go do poziomu umożliwiającego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym, a w przypadku osób, które utraciły zdolność do pracy, jej przywrócenie, o ile jest to możliwe w wyniku leczenia i rehabilitacji. Biorąc pod uwagę powyższe działanie to nie jest adresowane do wszystkich rolników objętych ubezpieczeniem społecznym. Osoba, która chce skorzystać z rehabilitacji organizowanej przez KRUS, musi spełniać określone wymogi, dotyczące zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników. W związku z tym na turnusy rehabilitacyjne kierowane są jedynie te osoby, które spełniają jeden z następujących warunków:
1. Podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie.
2. Podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą.
3. Mają ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowali zdolność do samodzielnej egzystencji.
Z rehabilitacji leczniczej można korzystać nie częściej niż co 12 miesięcy. Osobom, które mają ustalone prawo do zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy trwającej ponad 180 dni, a także osobom mającym ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, pod warunkiem, że zachowały zdolność do samodzielnej egzystencji - świadczenie takie można przyznać po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej rehabilitacji.
W każdym przypadku uzasadnionym potrzebami zdrowotnymi pacjenta okres oczekiwania na ponowne skierowanie może zostać skrócony, a sam pobyt przedłużony.
Każdorazowo świadczenie przyznawane jest na wniosek lekarza ustalającego wskazania do odbycia rehabilitacji. Do wniosku muszą być dołączone niezbędne badania, zlecone przez lekarza. Wypełniony wniosek, który swą ważność zachowuje 6 miesięcy, należy złożyć (osobiście lub wysłać pocztą) we właściwym oddziale regionalnym lub placówce terenowej Kasy. Wnioski podlegają rejestracji, sprawdzeniu pod względem formalnym i ocenie merytorycznej.
KRUS informuje i przypomina:
Rehabilitacja lecznicza w ramach KRUS
Po akceptacji lekarza regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego KRUS, rolnicy otrzymują propozycję wyjazdu. W przypadku gdy rolnik wyrazi zgodę na proponowany termin i miejsce rehabilitacji, otrzymuje skierowanie na turnus rehabilitacyjny. Pierwszeństwo w uzyskaniu skierowania mają osoby, dla których potrzeba rehabilitacji jest następstwem wypadku przy pracy rolniczej.
Poddanie się rehabilitacji jest całkowicie dobrowolne i w niczym nie ogranicza prawa rolnika do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego rolników z wyjątkiem prawa do zasiłku chorobowego za okres przebywania w zakładzie rehabilitacji leczniczej.
Pobyt na turnusie jest dla rolnika bezpłatny, a zakład rehabilitacji zwraca osobie skierowanej koszty przejazdu do placówki w wysokości odpowiadającej cenie biletu najtańszego, dostępnego środka transportu zbiorowego (Rozp. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 860).
Korzystanie z rehabilitacji za pośrednictwem KRUS nie pozbawia rolników prawa do leczenia uzdrowiskowego, finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Turnusy rehabilitacyjne organizowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie realizowane są przez cały rok, w czterech Centrach Rehabilitacji Rolników:

          

Centrum Rehabilitacji Rolników „Sasanka”                       Centrum Rehabilitacji Rolników w Jedlcu
   w Świnoujściu

      

Centrum Rehabilitacji Rolników „Niwa”                                     Centrum Rehabilitacji Rolników „Granit”

 w Kołobrzegu                                                                                                 w Szklarskiej Porębie

Od 18 marca 2021 roku wznowiono w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS realizację turnusów rehabilitacyjnych. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym w systemie stacjonarnym jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, wykonany nie wcześniej niż 4 dni przed terminem rozpoczęciem turnusu rehabilitacyjnego. Na badanie należy zabrać dokument tożsamości ze zdjęciem. Wykonanie testu jest bezpłatne.

 

                                                                                                                          Paulina Pasternacka
                                                                                                                                  Kierownik
                                                          Samodzielnego Referatu Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego
                                                                                                                          KRUS OR w Koszalinie

 

 

 

Położenie

Gmina wiejska w zachodniej Polsce, położona we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim.

Administracja

Powierzchnia gminy - 188,57 km². Sołectwa: Bonin, Cewlino, Grzybnica, Kretomino, Manowo, Rosnowo-Osiedle, Rosnowo-Wieś, Wyszebórz, Wyszewo.