Herb Gminy Manowo Gmina Manowo

Gmina Manowo

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE – obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

– obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych

 

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (firmy, instytucje) zobowiązani są do zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Urząd Gminy Manowo. Obowiązek ten dotyczy każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w wyniku której powstają odpady komunalne: sklepów, lokali gastronomicznych, poczty, rzemiosła, wszystkich innych jednostek usługowych, organizacyjnych, obiektów produkcyjnych, zakładów usługowych i handlowych.

Niedopuszczalnym jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami komunalnymi z działalności gospodarczej. W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:

  • uiszczać do Gminy Manowo opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją,
  • zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym na część nieruchomości niezamieszkałej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza. A w przypadku, gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów spoczywa na właścicielu lokalu, chyba że zapisy umowy najmu lokalu stanowią inaczej.

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.). Gmina zobowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 wspominanej ustawy właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

W związku z powyższym każdy przedsiębiorca zobowiązany jest o dostarczenie lub przesłanie kopii do Urzędu Gminy Manowo poniższych dokumentów:

  • aktualnej kopii zawartej umowy na odbiór odpadów komunalnych; a w przypadku późniejszych zmian umowy - także aneksów umowy;
  • dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Brak posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych oraz niewywiązywanie się z innych obowiązków właściciela nieruchomości, o których mowa w rozdziale trzecim ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, skutkować będzie:

  • wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną, na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.);
  • nałożeniem kary grzywny do wysokości 5000 zł na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022r., poz. 2519 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 10 ust. 3 w/w ustawy, postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 2, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Położenie

Gmina wiejska w zachodniej Polsce, położona we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim.

Administracja

Powierzchnia gminy - 184,63 km². Sołectwa: Bonin, Cewlino, Grzybnica, Manowo, Rosnowo-Osiedle, Rosnowo-Wieś, Wyszebórz, Wyszewo.