Herb Gminy Manowo Gmina Manowo

Gmina Manowo

Konsultacje na 2022 rok współpraca z organizacjami pozarządowymi

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 92/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 13 października 2021 roku na terenie Gminy Manowo zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie przyjęcia "Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok".

W/w konsultacje społecznej zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 14 października 2021 r. do dnia 21 października 2021 r.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z terenu Gminy Manowo do zapoznanie się z projektem programu na kolejny rok oraz zgłaszania uwag za pomocą imiennej ankiety, która znajduje się na naszej stronie internetowej www.manowo.pl w zakładce - Dla mieszkańców - organizacje pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Manowie. Wypełnione ankiety należy składać w Urzędzie Gminy Manowo (sekretariat), przesyłać drogą listowną na adres: Urząd Gminy Manowo, Manowo, ul. Szkolna 2, 76-015 Manowo lub za pośrednictwem poczty e-mail: kultura@manowo.pl.

Zarządzenie Nr 92/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 13 października 2021 roku w sprawie określenia formy oraz zakresu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie „Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia 92_2021

Załącznik Nr 2 do zarządzenia 92_2021

 

Położenie

Gmina wiejska w zachodniej Polsce, położona we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim.

Administracja

Powierzchnia gminy - 188,57 km². Sołectwa: Bonin, Cewlino, Grzybnica, Kretomino, Manowo, Rosnowo-Osiedle, Rosnowo-Wieś, Wyszebórz, Wyszewo.