Przejdź do strony z wysokim kontrastem

herb Manowo

Oficjalny serwis gminy

 

UWAGA:


Wysoki kontrast - wersja dla niepełnosprawnych

Nasz kanal TV

 

Szkoła plus

 

Zdalne nauczanie

 

Fundusze

 

Wsparcie Seniorów z Gminy Manowo

 

Fundusze

 

Budowa Drogi

 

Termomodernizacja

 

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W KOSZALINIE

 

Gmina nad Radwią

 

Baza Organizacji NGO

 

SISMS

 

Baza Organizacji NGO

 

Pomorski Krajobraz Rzeczny

 

Spływy Kajakowe

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
 • Pic 14
 • Pic 15
 • Pic 16

Dziś jest: Sobota 16 stycznia 2021, imieniny: Marcelego i Włodzimierza

Rekrutacja

ZARZĄDZENIE Nr 8/2020

Wójta Gminy Manowo z dnia  23 stycznia 2020 r.

 

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Manowo  w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie art. 154 ust.1 pkt 1 i ust.3 w związku z art.29 ust.2 pkt 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. Poz. 1148 ze zm.), zarządzam co następuje:

§  1.

1.Określam terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym termin składania dokumentów do:

1) publicznych przedszkoli, zgodnie z tabelą nr 1:

 

 Tabela nr 1

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie przez rodziców kandydata do wybranej placówki wniosku wraz dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków/ kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

02.03.2020r.-23.03.2020r.

do godz. 1500

1-29.06.2020r.

do godz. 1500

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 3.04.2020r.

do 7.04.2020r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

8.04.2020r.

10.07.2020r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 15.04.2020r.

 do 17.07.2020r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

20.04.2020r.

 24.07.2020r.

2) klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, zgodnie z tabelą  nr 2.

 

 

Tabela nr 2

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie przez rodziców kandydata wniosku do wybranej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków/ kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

24.02.2020r.-23.03.2020r.

do godz. 1500

30.07.2020r.-6.08.2020r.

do godz. 1500

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 30.03.2020r.

do 10.08.2020r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

1.04.2020r.

11.08.2020r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 8.04.2020r.

do 18.08.2020r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

15.04.2020r.

19.08.2020r.

 

 

2. Podaję do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, do:

1) publicznych przedszkoli, zgodnie z tabelą nr 3:

 

 

 

Tabela nr 3

Lp.

Kryterium

Wartość kryterium

w punktach

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

1.

 

Oboje rodzice (prawni opiekunowie) mieszkają w gminie Manowo i oboje rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w II Urzędzie Skarbowym w Koszalinie

5

Oświadczenie każdego rodzica (opiekuna prawnego) o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w II Urzędzie Skarbowym w Koszalinie.

2.

 

Rodzice (prawni opiekunowie) wykonują pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

5

 Zaświadczenie z zakładu pracy lub szkoły. Oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub działalności pozarolniczej każdego rodzica (prawnego opiekuna).

3.

Czas pobytu dziecka w przedszkolu/innej formie wychowania przedszkolnego powyżej:

 1. 7 godzin dziennie,
 2. 8 godzin dziennie,
 3. 9 godzin dziennie,

 

 

 

2

3

4

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego

4.

Rodzeństwo będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego

1

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w tym przedszkolu/innej formie wychowania przedszkolnego.

 

 

2) klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, zgodnie z tabelą nr 4.

Tabela nr 4

Kryterium

Wartość kryterium

w punktach

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

Rodzeństwo uczęszcza do danej szkoły

10

Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego)

Rodzic/rodzice (prawni opiekunowie) pracują w miejscowości, która należy do obwodu szkoły

4

Dokument potwierdzający zatrudnienie rodziców

Dzieci, których krewni (np. babcia, dziadek) wspierają rodziców w zapewnieniu im należytej opieki zamieszkując w miejscowości należącej do obwodu szkoły

4

Oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna)

Rodzeństwo absolwentów szkoły

2

Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego)

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom oświatowych jednostek organizacyjnych.

§ 3

Traci moc zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Manowo z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Manowo w roku szkolnym 2019/2020.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Manowo.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Manowo

 

 


ZARZĄDZENIE Nr 8/2019

Wójta Gminy Manowo z dnia 21 stycznia 2019 r.

sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Manowo w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie art. 154 ust.1 pkt 1 i ust.3 w związku z art.29 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. Poz. 996 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1.

1.Określam terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym termin składania dokumentów do:

1) publicznych przedszkoli, zgodnie z tabelą nr 1:

Tabela nr 1

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie przez rodziców kandydata do wybranej placówki wniosku wraz dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków/ kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01-22.03.2019r.

do godz. 1500

03-28.06.2019r.

do godz. 1500

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

15.04.2019r.

08.07.2019r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

16-17.04.2019r.

9-10.07.2019r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19.04.2019r.

12.07.2019r.

 

2) klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, zgodnie z tabelą nr 2.

Tabela nr 2

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie przez rodziców kandydata wniosku do wybranej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków/ kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1-22.03.2019r.

do godz. 1500

16-21.08.2019r.

do godz. 1500

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

01.04.2019r.

23.08.2019r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

02-04.04.2019r.

26-27.08.2019r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

08.04.2019r.

29.08.2019r.

2. Podaję do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, do:

1) publicznych przedszkoli, zgodnie z tabelą nr 3:

Tabela nr 3

Lp.

Kryterium

Wartość kryterium

w punktach

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

1.

 

Oboje rodziców (prawni opiekunowie) mieszkają w gminie Manowo i oboje rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w II Urzędzie Skarbowym w Koszalinie

5

Oświadczenie każdego rodzica (opiekuna prawnego) o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w II Urzędzie Skarbowym w Koszalinie.

2.

 

Rodzice (prawni opiekunowie) wykonują pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

5

Zaświadczenie z zakładu pracy lub szkoły. Oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub działalności pozarolniczej każdego rodzica (prawnego opiekuna).

3.

Czas pobytu dziecka w przedszkolu/innej formie wychowania przedszkolnego powyżej:

 1. 7 godzin dziennie,
 2. 8 godzin dziennie,
 3. 9 godzin dziennie,

 

 

 

2

3

4

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego

4.

Rodzeństwo będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego

1

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w tym przedszkolu/innej formie wychowania przedszkolnego.

2) klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, zgodnie z tabelą nr 4.

Tabela nr 4

Kryterium

Wartość kryterium

w punktach

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

Rodzeństwo uczęszcza do danej szkoły

10

Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego)

Rodzic/rodzice (prawni opiekunowie) pracują w miejscowości, która należy do obwodu szkoły

4

Dokument potwierdzający zatrudnienie rodziców

Dzieci, których krewni (np. babcia, dziadek) wspierają rodziców w zapewnieniu im należytej opieki zamieszkując w miejscowości należącej do obwodu szkoły

4

Oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna)

Rodzeństwo absolwentów szkoły

2

Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego)

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom oświatowych jednostek organizacyjnych.

§ 3

Traci moc zarządzenie nr 14/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Manowo w roku szkolnym 2018/2019.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Manowo.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

BIP

e-Urząd

elektroniczny samorząd

mapa

Gospodarka odpadami

Kącik Przedsiębiorcy

Rozlicz PIT w gminie Manowow gminie Manowo

Pitax

Rozwój Miast

Dzienniki ustaw

Monitor Polski

galeria zdjęć

Straż Gminna

Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Nieruchomości Rolnych

radew

Odwiedziło nas:

4909296

Obsługa techniczna
ALFA TV

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia