Przejdź do strony z wysokim kontrastem

herb Manowo

Oficjalny serwis gminy

 

UWAGA:


Wysoki kontrast - wersja dla niepełnosprawnych

Nasz kanal TV

 

Szkoła plus

 

Zdalne nauczanie

 

Fundusze

 

Wsparcie Seniorów z Gminy Manowo

 

Fundusze

 

Budowa Drogi

 

Termomodernizacja

 

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W KOSZALINIE

 

Gmina nad Radwią

 

Baza Organizacji NGO

 

SISMS

 

Baza Organizacji NGO

 

Pomorski Krajobraz Rzeczny

 

Spływy Kajakowe

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
 • Pic 14
 • Pic 15
 • Pic 16

Dziś jest: Niedziela 24 stycznia 2021, imieniny: Felicji i Tymoteusza

4. Świadczenia rzeczowe

 

 

ŚWIADCZENIA RZECZOWE

 

Na urzędy i instytucje państwowe oraz przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne,
a także osoby fizyczne
może być nałożony obowiązek świadczeń rzeczowych, polegających na oddaniu do używania posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele przygotowania obrony Państwa.

 

Posiadacze nieruchomości lub rzeczy ruchomych, wobec których wydano decyzję
o przeznaczeniu tych nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele świadczeń, zgodnie z art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. 2016 r. poz. 1534 z późn. zm.) informują Wójta Gminy Manowo o ich zbyciu lub innej zmianie tytułu własności, zmianie przeznaczenia przedmiotu świadczenia, utraty, zniszczenia lub kradzieży, nie później niż w ciągu trzech dni od tej zmiany.

 

W informacji, o której mowa powyżej, zamieszcza się w przypadku:

 

1) nieruchomości:

a) oznaczenie nieruchomości, w tym jej rodzaj i miejsce położenia,

b) dane dotyczące dotychczasowego posiadacza, w tym jego imię i nazwisko, adres zamieszkania, a jeżeli posiadaczem była osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - jej nazwę i siedzibę,

c) dotychczasowe i nowe przeznaczenie nieruchomości,

d) tytuł prawny, na podstawie którego nastąpiła zmiana właściciela,

e) dane dotyczące nowego posiadacza, w tym jego imię i nazwisko, adres zamieszkania,
a jeżeli posiadaczem stała się osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - jej nazwę i siedzibę;

 

2) rzeczy ruchomych:

a) oznaczenie rodzaju rzeczy ruchomej,

b) dane dotyczące dotychczasowego posiadacza, w tym jego imię i nazwisko, adres zamieszkania, a jeżeli posiadaczem była osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - jej nazwę i siedzibę,

c) dotychczasowe i nowe przeznaczenie rzeczy ruchomej,

d) tytuł prawny, na podstawie którego nastąpiła zmiana właściciela,

e) dane dotyczące nowego posiadacza, w tym jego imię i nazwisko, adres zamieszkania,
a jeżeli posiadaczem stała się osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - jej nazwę i siedzibę.

 

Przedmioty świadczeń rzeczowych planowane na potrzeby obrony państwa podlegają przekazaniu (udostępnieniu) na czas:

 

1) w czasie pokoju:

a) w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej Sił Zbrojnych – do 48 godzin;

b) w związku z ćwiczeniami wojskowymi lub ćwiczeniami w jednostkach przewidzianych do militaryzacji – do 7 dni;

c) w związku z ćwiczeniami w obronie cywilnej lub ćwiczeniami praktycznymi w zakresie powszechnej samoobrony – do 24 godzin;

 

2) w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny – do chwili ustania potrzeby ich używania

 

Przedmiotem świadczeń rzeczowych nie mogą być:

1) tereny, pomieszczenia, środki transportowe, maszyny i inny sprzęt, znajdujące się w posiadaniu:

a) jednostek organizacyjnych służących bezpośrednio działalności Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstw i urzędów wojewódzkich oraz Narodowego Banku Polskiego i banków, a także Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych i Mennicy Państwowej,

b) jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych odpowiednio przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu oraz Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego,

c) przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych oraz innych przedstawicielstw i instytucji zrównanych z nimi w zakresie przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, jak również członków tych przedstawicielstw, urzędów i instytucji oraz członków ich rodzin, a także innych osób zrównanych z nimi w zakresie przywilejów i immunitetów, jeżeli nie posiadają obywatelstwa polskiego;

 

2) biblioteki, muzea, archiwa i zabytki uznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za pomniki historii oraz dobra kulturalne, o których mowa w art. 218 ustawy, oraz obiekty wpisane na „listę dziedzictwa światowego” na podstawie Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjętej w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 32, poz. 190 i 191);

 

3) zbiory naukowe i artystyczne mające charakter publiczny;

 

4) świątynie, domy modlitwy oraz pomieszczenia kościołów i innych związków wyznaniowych mających osobowość prawną, wraz ze znajdującymi się w nich przedmiotami przeznaczonymi do wykonywania kultu religijnego;

 

5) przedmioty wyłączone spod egzekucji stosownie do przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2016 r. poz. 599 ze zm.), z wyjątkiem narzędzi prostych oraz środków transportowych;

 

6) parki narodowe i rezerwaty przyrody;

 

7) przedszkola, domy dziecka, zakłady opiekuńczo-wychowawcze, szkoły specjalne i internaty tych szkół, specjalne ośrodki wychowawcze i szkolno-wychowawcze oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne;

 

8) urządzenia i sieci telekomunikacyjne:

a) ujęte w planach działania operatorów publicznych na wypadek sytuacji szczególnych zagrożeń, sporządzonych w trybie określonym w art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2016 poz. 1489 z późn. zm.), przewidziane do użycia na potrzeby jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 2,

b) niezbędne do wykonania decyzji nałożonych na operatorów telekomunikacyjnych przez ministra właściwego do spraw łączności w trybie określonym w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne);

 

9) pojazdy samochodowe niedopuszczone do ruchu po drogach publicznych oraz używane wyłącznie do przewozu wewnątrz zakładu, po przedstawieniu przez posiadacza odpowiednich dokumentów.

 

BIP

e-Urząd

elektroniczny samorząd

mapa

Gospodarka odpadami

Kącik Przedsiębiorcy

Rozlicz PIT w gminie Manowow gminie Manowo

Pitax

Rozwój Miast

Dzienniki ustaw

Monitor Polski

galeria zdjęć

Straż Gminna

Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Nieruchomości Rolnych

radew

Odwiedziło nas:

4930804

Obsługa techniczna
ALFA TV

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia