Przejdź do strony z wysokim kontrastem

herb Manowo

Oficjalny serwis gminy

 

UWAGA:


Wysoki kontrast - wersja dla niepełnosprawnych

Newsletter

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newsletter i otrzymuj informacje z gminy prosto na swoją skrzynkę pocztową.

Nasz kanal TV

 

Fundusze

 

Fundusze

 

Fundusze

 

Budowa Drogi

 

Termomodernizacja

 

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W KOSZALINIE

 

Gmina nad Radwią

 

Baza Organizacji NGO

 

SISMS

 

Baza Organizacji NGO

 

Pomorski Krajobraz Rzeczny

 

Spływy Kajakowe

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
 • Pic 14
 • Pic 15
 • Pic 16

Dziś jest: Środa 20 czerwca 2018, imieniny: Bogny i Florentyny

Baza organizacji

Zapraszamy wszystkie organizacje działające na terenie gminy Manowo do składania ankiet aktualizacyjnych, które przyczynią się do powstania aktualnej i kompletnej listy organizacji pozarządowych. Wypełnioną ankietę można przesłać drogą elektroniczną na adres: promocja@manowo.pl, faxem na numer telefonu: 94 318 32 89 lub tradycyjnie pocztą na adres Urzędu Gminy.

 DRUK ANKIETY

 

Stowarzyszenie Sportowo – Rekreacyjne „FORMA ROSNOWO”

 Nr KRS: 0000392249

Wpis do rejestru: 18.08.2011r.

Siedziba organizacji: Rosnowo 8

Telefon kontaktowy: 600 241 022

Adres poczty elektronicznej: trzebiatowska@poczta.fm

Nazwiska osób kierujących organizacją: Cezary Famulski – Prezes, Mirosław Golecki – Z-ca Prezesa, Barbara Zmuda – Trzebiatowska – Z-ca Prezesa, Robert Bykowski – Sekretarz, Joanna Golecka – Skarbnik

Zakres działalności:

1.organizowanie i udział w różnych formach współzawodnictwa sportowego, rekreacji ruchowej oraz rehabilitacji ruchowej, w tym zajęciach, zawodach i imprezach sportowo rekreacyjnych, ekologicznych i promujących zdrowy styl życia,

2.gromadzenie i upowszechnianie informacji o różnych formach współzawodnictwa sportowego, rekreacji ruchowej oraz rehabilitacji ruchowej i innych formach dbania o zdrowie,

3.prowadzenie działalności profilaktycznej i przeciwdziałanie patologiom społecznym,

4.działalność edukacyjna w zakresie kultury fizycznej, sportu, ekologii,

5.współudział w imprezach sportowych organizowanych przez inne kluby,

6.tworzenie warunków do uprawiania sportu i zachęcanie do wzrostu liczby członków,

7.prezentowanie opinii i stanowisk wypracowanych przez stowarzyszenie i jego członków zainteresowanym jednostkom i podmiotom.

 Towarzystwo Terapii i Kształcenia Mowy „LOGOS”

Rok powstania: 2001

Typ: stowarzyszenie zwykłe

Siedziba organizacji: ul. Pieczarek 4 Kretomino

Telefon kontaktowy: 94 340 60 06, 660-332-172

Adres poczty elektronicznej: logos@logos.pomorze.pl

Adres strony internetowej: www.logos.pomorze.pl

Nazwiska osób kierujących organizacją:Władysław Pitak – Prezes

Zakres działalności:

Terapia i kształcenie mowy, czytania i pisania – kontakty i współpraca w tej dziedzinie z ośrodkami medycznymi, psychologicznymi, pedagogiczno-dydaktycznymi, instytucjami artystycznymi i  placówkami kulturalno – oświatowymi  oraz organizacjami zajmującymi się kształceniem lub terapią mowy, czytania i pisania.

 Gminny Klub Sportowy LEŚNIK MANOWO

 Rok powstania: 2000

Typ: stowarzyszenie kultury fizycznej

Siedziba organizacji: Manowo 54,

Telefon kontaktowy: 692 148 255 Kierownik Klubu

Adres strony internetowej: www.lesnik.manowo.pl

Adres e-mail: gkslesnikmanowo@o2.pl

Nazwiska osób kierujących organizacją: Robert Machowicz- Prezes

Zakres działalności:

Działalność sportowa – piłka nożna

  Klub Sportowy ZRYW KRETOMINO

 Nr KRS:24662

Rok powstania: 2001

Siedziba organizacji: Kretomino ul. Kretomińska 26

Telefon kontaktowy: tel. 501264199

Adres poczty elektronicznej: sokalski.andrzej@wp.pl

Nazwiska osób kierujących organizacją: Andrzej Sokalski – Prezes

Zakres działalności:

Celem klubu jest popularyzacja i rozwój piłki nożnej na terenie województwa zachodniopomorskiego.

  Pomorska Fundacja „Jaś i Małgosia”

 Nr KRS: 0000150602

Rok powstania: 2003

Typ: fundacja

Siedziba organizacji: Cewlino, ul. Sosnowa 16, 76-015 Manowo

Telefon kontaktowy:  94 3402473, 608119913

Fax: 94 3402473

Adres poczty elektronicznej: pf-jas-i-malgosia@wp.pl

Nazwiska osób kierujących organizacją:Tadeusz Kupczyk – Dyrektor

Zakres działalności:

1. udzielanie pomocy dzieciom - ofiarom wypadków komunikacyjnych;

2. udzielanie pomocy dzieciom - ofiarom innych przestępstw;

3. udzielenie pomocy dzieciom ze środowisk społecznie i ekonomicznie zaniedbanych;

4. udzielanie pomocy dzieciom niepełnosprawnym ofiarom wypadków komunikacyjnych;

5. zintegrowanie dzieci niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi;

6. pomoc instytucjom społecznym i ochrony zdrowia;

7. pomoc osobom niepełnosprawnym;

 Stowarzyszenie „Przyjazna Dłoń +”

Nr KRS: 321169443

Wpis do rejestru: 16.12.2011r.

Siedziba organizacji: Rosnowo 34

Telefon kontaktowy: 94 316 42 92

Adres poczty elektronicznej: sp1rosnowo@wp.pl

Nazwiska osób kierujących organizacją: Joanna Margraf – Prezes, Dorota Woźniakiewicz – Vice Prezes

Zakres działalności:

1/ prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej i opiekuńczej, także w zakresie szeroko pojętej profilaktyki w środowisku dzieci i młodzieży szczególnie potrzebujących w tym niepełnosprawnych, a także zagrożonych uzależnieniami w tym alkoholizm i narkomania oraz wykluczeniem społecznym;

2/ organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem specjalnych potrzeb dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;

3./ prowadzenie szeroko rozumianej działalności edukacyjnej i terapeutycznej w zakresie profilaktyki i terapii pedagogicznej;

4/ aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży, w tym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;

5/ ochrona i promocja zdrowia;

6/ inicjowanie i prowadzenie działalności wspomagającej rozwój intelektualny, emocjonalny, socjalny oraz zdrowie psychiczne i fizyczne;

7/ poznawanie przyrody i zagadnień ekologicznych, propagowanie postaw proekologicznych, służących rozwojowi osobowości dzieci i młodzieży w duchu szacunku do innych istnień;

8/ propagowanie wśród społeczeństwa kultury fizycznej i sportu masowego;

9/ prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzież oraz osób niepełnosprawnych;

10/ prowadzenie działań innowacyjnych z zakresie edukacji i terapii.

 Młodzieżowy Klub Sportowy „CENTRUM REKREACJI WYSZEWO

Rok powstania: 2003

Typ: stowarzyszenie kultury fizycznej

Siedziba organizacji: Wyszewo

Telefon kontaktowy: 943182591

Adres poczty elektronicznej: mkswyszewo@wp.pl

Nazwiska osób kierujących organizacją: Aneta Andrzejewska – Prezes

Zakres działalności:

Promowanie modelu zdrowego stylu życia, planowanie i organizowanie życia sportowego młodzieży, angażowanie młodzieży do różnych form aktywności ruchowej, uczestniczenie w imprezach sportowych, organizowanie działalności sportowej, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości.

Ochotnicza Straż Pożarna w Wyszewie

Rok powstania: 2001

Nr KRS: 0000022487

Typ: stowarzyszenie  

Siedziba organizacji: Wyszewo 51A

Telefon kontaktowy: 888 938 998 Naczelnik, 600 449 820 Prezes

Nazwiska osób kierujących organizacją: Wojciech Łukowski- Prezes, Michał Martyniuk- Naczenik/Wiceprezes,

Zakres działalności:

1.Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.

2.Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk zdarzeń.

3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.

4.Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej.

5.Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych.

6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

Stowarzyszenie Ziemi Manowskiej

Rok powstania: 2004

Nr KRS:215856

Typ:stowarzyszenie

Siedziba organizacji: Manowo 40

Telefon kontaktowy: 728 796 088

Nazwiska osób kierujących organizacją:Anna Stor – Prezes,

Stowarzyszenie „MANOWO +”

Nr KRS:0000350573

Typ:stowarzyszenie

Rok powstania: 2010

Siedziba organizacji: Manowo 7G

Nazwiska osób kierujących organizacją:Wojciech Klepuszewski -  prezes, Agnieszka Ostrowska – Wiceprezes, Dorota Wojniusz - Skarbnik

Zakres działalności:

1.Podejmowanie działań i wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój gminy Manowo i regionu.

2. Działanie na rzecz ochrony środowiska i podnoszenia świadomości na temat zagrożeńdla środowiska.

3. Inspirowanie i popieranie inicjatyw w zakresie ekologii, gospodarki, kultury, edukacji, sportu i innych dziedzin aktywności społecznej.

4. Rozwój świadomości obywatelskiej i społeczeństwa demokratycznego szczególnie w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

5. Budowanie więzi międzyludzkich i integracja lokalnej społeczności.

6. Prowadzenie i popieranie wszelkich działań mających na celu promocję regionu oraz przedsiębiorczości na jego terenie.

7. Upowszechnianie i podnoszenie jakości kształcenia.

8.Krzewienie wśród społeczeństwa wiedzy i kultury ekologicznej.

9. Propagowanie ekologicznego i zdrowego stylu życia.

10. Ochrona praw i interesów osób chcących żyć w czystym środowisku.

11. Propagowanie wiedzy na temat Unii Europejskiej i polityki ochrony środowiska w Unii Europejskiej.

12. Kultywowanie tradycji i historii miejscowej, regionalnej i narodowej.

 Ludowy Klub Sportowy BONIN

Rok powstania: 2005

Typ: stowarzyszenie kultury fizycznej

Siedziba organizacji: Bonin 7A/5

Telefon kontaktowy: 94 3421714

Nazwiska osób kierujących organizacją: Dariusz Ulatowski

Zakres działalności:

Rozwój różnych dyscyplin sportu oraz stałe podnoszenie jego poziomu, organizowanie masowych imprez rekreacyjnych oraz turystycznych, dbanie o rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej, czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym oraz podnoszenie poziomu kulturalnego, sportowego i edukacyjnego członków.

Ochotnicza Straż Pożarna w Rosnowie

Nr KRS: 0000321178,

Rok powstania: 2009r.

Siedziba organizacji: Rosnowo 8

Telefon kontaktowy: 609418050

e-mail: andrzej.cwiklinski66@gmail.com

Nazwiska osób kierujących organizacją: Andrzej Ćwikliński – prezes, Marek Mejer – naczelnik, Rafał Prusik – z-ca Naczelnika, Daniel Wuck – skarbnik, Mikołaj Kuśmierz – Sekretarz, Piotr Wucki - gospodarz

Zakres działalności:

1.Prowadzenie działalności mającej na celu zapobiegania pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.

2.Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.

3.Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobom ochrony przed nimi.

4.Upowszechnianie w szczególności wśród członków kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej.

5.Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej  oraz niniejszego statutu.

6. Działanie na rzecz ochrony środowiska.

7.Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na terenie określonym w paragrafie 2 ust. 1 statutu.

Pomorskie Stowarzyszenie Gospodarcze

Rok powstania: 2005

Typ: stowarzyszenie

Siedziba organizacji: ul. Pieczarek 19, Kretomino

Telefon kontaktowy:  662 003 808, 94 340 62 41

Nazwiska osób kierujących organizacją: Dawid Maciołka

Zakres działalności:

Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Fundacja „Wieś Pomorska”

Nr KRS: 0000182707

Rok powstania: 2003r.

Siedziba organizacji: Policko 7

Nazwiska osób kierujących organizacją: Anfried Pagel – prezes zarządu, Jerzy Bokiej – wiceprezes zarządu

Zakres działalności:

1.Wybudowanie osiedla domków mieszkalnych, nawiązujących architekturą do tradycji i budownictwa pomorskiego.

2. Propagowanie walorów turystycznych i zdrowotnych regionu pomorza i wspieranie inicjatyw gospodarczych na rzecz rozwoju Pomorza.

Stowarzyszenie Ogródków Działkowych „ZATORZE”

Nr KRS: 0000081827

Rok powstania: 2002r.

Siedziba organizacji: Bonin 28/6

Nazwiska osób kierujących organizacją: Henryk Chołuj – prezes zarządu, Elżbieta Jasiulek – skarbnik,

Zakres działalności:

Rolniczo – ogrodnicze oraz rekreacyjne korzystanie z działek ogrodniczych przez członków stowarzyszenia i ich rodzin.

Uczniowski Klub Sportowy „LOTNIK” w Rosnowie

Rok powstania: 2014r.

Siedziba organizacji: Rosnowo 34

Telefon kontaktowy: 94 316 42 92 (SP w Rosnowie)

E-mail: wyszewo@op.pl

Nazwiska osób kierujących organizacją: Jacek Jachimowski – prezes zarządu, Dawid Kret – zastępca prezesa zarządu

Zakres działalności: działalność sportowa – zapaśnictwo

Gminny Klub Sportowy ORLĘTA ROSNOWO

Siedziba organizacji: Rosnowo 35B/35

Telefon kontaktowy: 602 237 831

E-mail: judo.rosnowo@op.pl

Nazwiska osób kierujących organizacją: Mirosław Pawlak - Prezes

Zakres działalności: działalność sportowa – judo

Klub Piłkarski GROT Bonin

Rok powstania: 2010r.

Siedziba organizacji: Bonin 24

Telefon kontaktowy: 666 465 784

E-mail: grot.bonin@wp.pl

Nazwiska osób kierujących organizacją:Stanisław Turowski - Prezes

Zakres działalności: działalność sportowa – piłka nożna

 

 

 

 

 

 

 

 

BIP

e-Urząd

elektroniczny samorząd

mapa

Gospodarka odpadami

Kącik Przedsiębiorcy

Rozlicz PIT w gminie Manowow gminie Manowo

Pitax

Rozwój Miast

Dzienniki ustaw

Monitor Polski

galeria zdjęć

Multimedialny przewodnik

wirtualny spacer

Straż Gminna

Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Nieruchomości Rolnych

Pogadaj

radew

Odwiedziło nas:

3807314

Obsługa techniczna
ALFA TV

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia