Przejdź do strony z wysokim kontrastem

herb Manowo

Oficjalny serwis gminy

 

UWAGA:


Wysoki kontrast - wersja dla niepełnosprawnych

Nasz kanal TV

 

Szkoła plus

 

Zdalne nauczanie

 

Fundusze

 

Wsparcie Seniorów z Gminy Manowo

 

Fundusze

 

Budowa Drogi

 

Termomodernizacja

 

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W KOSZALINIE

 

Gmina nad Radwią

 

Baza Organizacji NGO

 

SISMS

 

Baza Organizacji NGO

 

Pomorski Krajobraz Rzeczny

 

Spływy Kajakowe

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
 • Pic 14
 • Pic 15
 • Pic 16

Dziś jest: Poniedziałek 01 marca 2021, imieniny: Antoniny i Radosława

Zrealizowane projekty

"Pomocna dłoń Plus"

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego - program realizowany przez GOPS wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie (punkty poradnictwa specjalistycznego) - Dofinansowanie w 2009 r. - 70.068,60 zł (+ wkład własny 10%)

"Moje Boisko - ORLIK 2012 w Rosnowie"

Budowa kompleksu boisk sportowych w miejscowości Rosnowo. Na zadanie gmina pozyskała dotację celową w wysokości 333.000 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego oraz 333.000 zł dotacji z budżetu państwa w ramach funduszu strukturalnego "Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2008.

"Moje Boisko - ORLIK 2012 w Boninie"

Budowa kompleksu boisk sportowych w miejscowości Bonin. Na zadanie gmina pozyskała dotację celową w wysokości 333.000 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego oraz 333.000 zł dotacji z budżetu państwa w ramach funduszu strukturalnego "Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2008.

"Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Grzybnica"

Projekt realizowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie "Odnowa i rozwój wsi". Wartość dofinansowania 138.707 zł - całe zadanie 336.221,26 zł.

"Przebudowa drogi powiatowej nr 0381Z na odcinku Świeszyno-Manowo - droga krajowa nr 11. Odcinek od granicy gmin Świeszyno-Manowo do drogi krajowej nr 11"

Projekt realizowany w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011". Na podstawie porozumienia z dnia 25 marca 2009 r. zawartego z Powiatem Koszalińskim w sprawie wspólnej realizacji inwestycji i przekazania Gminie Świeszyno i Gminie Manowo części zadania inwestycyjnego. Powiat Koszaliński oraz Gmina Manowo pokryją koszt realizacji inwestycji do kwoty 800.000 zł każda. Kwota dofinansowania to 1.600.000 zł (przy całkowitym koszcie części drogi należącej do Gminy Manowo 3.200.000 zł)

"Budowa kanalizacji ściekowej dla miejscowości Kretomino, gmina Manowo, z przesyłem do kolektora A położonego w miejscowości Koszalin" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013, Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej".

Całkowita wartość projektu 5.147.160 zł z czego gmina otrzymała dofinansowanie w wysokoścu 1.953.126,32 zł

Budowa stadionu sportowego z trybuną, budynkiem techniczym, parkingiem i towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Manowo . Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Całkowity koszt inwestycji - 2.054.367,26 zł, wielkość dofinansowania - 600.000 zł

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego urządzeniami spotu i rekreacji w Wyszewie - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Całkowita wartość projektu 409.073,78 zł, dofinansowanie ze środków programu 199.800 zł

Budowa sieci wodociagowej z przyłączami oraz instalacjami w miejscowości Bonin - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej".

Koszt całkowity zadania - 456.587 zł z czego gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 259.392 zł

Remont z kompleksowym wyposażeniem centrum sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Kretomino - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 działanie  "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

Koszt całkowity zadania 73.790,96 zł, dofinansowanie w wysokości 45.076 zł

Teren zieleni z urządzeniami rekreacji w miejscowości Wyszewo - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 działanie "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

Wartość inwestycji - 36.632,53 zł, dofinansowanie z programu - 22.341 zł

Rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku Klubu wiejskiego w Wyszeborzu - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 działanie "Odnowa i rozwój wsi"

Koszt inwestycji - 377.634,45 zł, dofinansowanie - 230.411 zł

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku administracyjnego na budynek socjalny w miejscowości Bonin. Dofinansowanie z Funduszu Dopłat.

Koszt inwestycji - 609.956,72 zł, dofinansowanie - 243.982,68 zł

Teren sportu i rekreacji z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Cewlino - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2 013 działanie "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

Całkowity koszt zadania - 326.520,59 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 210.906,12 zł

Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Manowo - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

Koszt całkowity zadania 943.883,42 zł, dofinansowanie w wysokości 906.742,22 zł

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Wyszewo - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 działanie  "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

Koszt zadania - 1.280.000 zł, dofinasowanie - 386.737 zł

Remont połączony z modernizacją terenu rekreacyjnego - budowa placu zabaw w miejscowości Grzybnica -  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2 013 działanie "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

Koszt zadania - 24.745,76 zł, dofinansowanie - 15.540 zł

Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3564Z Wyszewo - droga nr 11. Dofinansowanie ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2014.

Koszt zadania - 2.299.521,54 zł, wsparcie finansowe - 1.714.677,77 zł

Budowa węzła wodociągowego dla miejscowości Cewlino i Bonin - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

Koszt inwestycji - 370.837,95 zł, dofinansowanie - 218.625 zł

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Manowo - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

Całkowity koszt zadania - 391.455,43 zł, dofinansowanie w wysokości - 245.016,70 zł

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cewlino i Manowo oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków w miejscowosci Manowo - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2 013 działanie  "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej"

Koszt całkowity zadania - 39*3.124 zł, dofinansowanie - 230.010 zł

Zagospodarowanie obiektu małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Rosnowo -  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 działanie "Wdrażanie lokalnych strategiii rozwoju"

Koszt zadania - 33.610 zł, dofinansowanie - 16.737,33 zł

Budowa siłowni terenowych w miejscowosciach Bonin i Cewlino - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 działanie "Wdrażąnie lokalnych strategii rozwoju"

Koszt inwestycji - 40.590 zł, dofinansowanie - 25.200 zł

Budowa placów zabaw na terenie miejscowości Kretomino i Rosnowo - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 działanie "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

Koszt zadania - 80.251,35 zł, wsparcie unijne - 52.196 zł

Budowa terenów sportu i rekreacji w miejscowościach Grzybnica i Wyszebórz - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 działanie "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

Całkowity koszt zadania - 165.558 zł, dofinansowanie - 107.680 zł

 

Budowa siłowni terenowych na terenie miejscowości Wyszebórz i Kretomino. Dofinansowanie z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego "Program dotyczący poprawy infrastruktury sportowej"

Koszt zadania - 38.862,34 zł, dofinansowanie - 15.850 zł

 

Zakup namiotów promocyjnych gminy Manowo wraz z wyposażeniem - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 działanie "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

Koszt zadania - 14.392 zł, dofinansowanie - 8.725,12zł

 

 

Budowa siłowni terenowych na terenie miejscowości Manowo i Rosnowo. Dofinansowanie z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego "Program dotyczący poprawy infrastruktury sportowej"

Koszt zadania - 34.907,54 zł, dofinansowanie - 17.453,77 zł

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Manowo - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej.

Koszt zadania - 44.895 zł, dofinansowanie - 38.160 zł

Budowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bonin - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020 działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

koszt zadania - 848.114,28 zł, dofinansowanie - 538.601 zł

 

Budowa siłowni terenowych na terenie miejscowości Wyszewo i Grzybnica. Dofinansowanie z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego "Program dotyczący poprawy infrastruktury sportowej"

Koszt zadania - 33.922,71 zł, dofinansowanie - 16.961,35 zł

 

 

 

BIP

e-Urząd

elektroniczny samorząd

mapa

Gospodarka odpadami

Kącik Przedsiębiorcy

Rozlicz PIT w gminie Manowow gminie Manowo

Pitax

Rozwój Miast

Dzienniki ustaw

Monitor Polski

galeria zdjęć

Straż Gminna

Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Nieruchomości Rolnych

radew

Odwiedziło nas:

5023801

Obsługa techniczna
ALFA TV

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia