Herb Gminy Manowo Gmina Manowo

Gmina Manowo

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. 26 PLM w Rosnowie.

ZARZĄDZENIE NR 36/2021

Wójta Gminy Manowo z dnia 20 kwietnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie

Na podstawie art. 63 ust.1 i 10 w zw. z art. 29 ust.1 pkt.2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U z 2020 r. poz. 910 ze zm.), art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz par. 1 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. 2017 r. poz. 1587 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie, Rosnowo 34, 76-042 Rosnowo.

 2. Treść ogłoszenia o konkursie zawarta jest w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. 2017 r. poz. 1587 ze zm.).

§ 3.

Informacja o ogłoszeniu o konkursie zostanie:

 1. umieszczona na stronie internetowej www.manowo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Manowo

 2. umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Szczecinie

 3. wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Manowo.

§ 4.

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana odrębnym Zarządzeniem Wójta Gminy Manowo.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Głównemu Specjaliście do spraw oświaty i kultury fizycznej.

§ 6.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Manowo.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Manowo

Roman Kłosowski

 

Załącznik do Zarządzenia nr 36/2021

Wójta Gminy Manowo

z dnia 20 kwietnia 2021 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Manowo ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie.

Organ prowadzący szkołę: Gmina Manowo, ul. Szkolna 2, 76-015 Manowo.

Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:

Szkoła Podstawowa im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie, Rosnowo 34, 76-042 Rosnowo.

I. Wymagania wobec kandydatów:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej , publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r. poz. 1597 z późn. zm.).

 1. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który łącznie spełnia następujące wymagania:

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;

2) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) uzyskał:

a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub,

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo,

c) w przypadku nauczyciela akademickiego- pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni,

 • przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku o którym mowa w art. 63 ust.11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

 

7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 poz.2215 ze zm.) a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 poz. 85 ze zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz.2183 ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1440 ze zm. );

11) w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2019 r. poz. 1480 ze zm.), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia

polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

 

 1. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

 

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej, oraz

2) spełnia wymagania określone w poz. I ust.1 pkt 2-11.

 

 1. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

 

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

 

2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

 

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

 

4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

 

5) spełnia wymagania określone w poz. I ust.1 pkt 2, 5,6, 8, 10 i 11.

 

 1. Stanowisko dyrektora w publicznej szkole może zajmować również:

 

1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub

2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub

3) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 263 ze zm.),

 

- spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

II. Wymagane dokumenty:

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1587 z późn. zm.) oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej im. 26 PLM w Rosnowie,

 

 1. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby

niebędącej nauczycielem,

 

3. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

 

4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

 

5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

 

6. w przypadku cudzoziemca - poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie:

- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia

7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2019 r. poz. 1480), lub

- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych

studiów magisterskich na kierunku filologia polska, lub

- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka

polskiego,

 

7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o

braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

 

8. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z

oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

 

9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1440 z późn. zm.),

 

11. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1 i 3a ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz.2141 ze zm.) - w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1.08.1972 r.,

 

12. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

 

13. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

 

14. w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r.poz. 85) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z późn.zm.),

 

15. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

 

 

III. Wszelkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane.

 

IV. Złożenie dokumentów:

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem danych osobowych kandydata (imię i nazwisko, adres do korespondencji, e-mail, nr telefonu) oraz dopiskiem: ,,Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie’’. Oferty należy złożyć osobiście w terminie do dnia 11 maja 2021 r. do godziny 15.00 w Urzędzie Gminy Manowo (sekretariat), ul. Szkolna 2, 76-015 Manowo lub za pośrednictwem poczty z zastrzeżeniem, że oferta winna wpłynąć do Urzędu Gminy Manowo do dnia 11 maja 2021 r. do godz. 15.00 na adres:

Urząd Gminy Manowo ul. Szkolna 2, 76-015 Manowo.

 

Liczy się termin wpływu dokumentów do Urzędu Gminy.

 

V. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

 

VI. Jeżeli na składanych dokumentach widnieją różne nazwiska, należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające ich zmianę.

 

VII. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Manowo.

 

VIII. Na żądanie organu prowadzącego kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, których kopie zostały załączone do oferty i potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem. Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

 

IX. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie poprzez kontakt telefoniczny, email lub listowny.

 

 

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Manowo reprezentowany przez Romana Kłosowskiego – Wójta Gminy Manowo, adres: ul. Szkolna 2, 76-015 Manowo te. 94 318 31 20, fax 94 318 31 89 email: urząd@manowo.pl

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować mailowo: iod@manowo.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. 26 PLM w Rosnowie na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

a)podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora,

b)podmioty uprawnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych określonych w ogłoszeniu o konkursie jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania wymaganych danych będzie odmowa dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego lub pozostawienie oferty bez rozpoznania (w przypadku braku możliwości zidentyfikowania kandydata).

 

Wójt Gminy Manowo

Roman Kłosowski

 

 

Położenie

Gmina wiejska w zachodniej Polsce, położona we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim.

Administracja

Powierzchnia gminy - 188,57 km². Sołectwa: Bonin, Cewlino, Grzybnica, Kretomino, Manowo, Rosnowo-Osiedle, Rosnowo-Wieś, Wyszebórz, Wyszewo.