Przejdź do strony z wysokim kontrastem

herb Manowo

Oficjalny serwis gminy

 

UWAGA:


Wysoki kontrast - wersja dla niepełnosprawnych

Newsletter

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newsletter i otrzymuj informacje z gminy prosto na swoją skrzynkę pocztową.

Nasz kanal TV

 

Fundusze

 

Fundusze

 

Fundusze

 

Budowa Drogi

 

Termomodernizacja

 

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W KOSZALINIE

 

Gmina nad Radwią

 

Baza Organizacji NGO

 

SISMS

 

Baza Organizacji NGO

 

Pomorski Krajobraz Rzeczny

 

Spływy Kajakowe

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
 • Pic 14
 • Pic 15
 • Pic 16

Dziś jest: Sobota 25 maja 2019, imieniny: Urbana i Grzegorza

07-05-2019 | Nabór partnera do projektu w ramach działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym

Otwarty nabór partnera

w celu wspólnej realizacji projektu w ramach

Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym . Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy W Szczecinie.

Gmina Manowo, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.

I. Cel projektu:

Typ 1: Świadczenie usług społecznych (m.in. pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, opiekuńczych) w celu zwiększenia ich dostępności w tym: Rozwój usług asystenckich (skierowanych do osób z niepełnosprawnościami) i opiekuńczych(skierowanych do osób niesamodzielnych).

II. Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu:

 

a) wsparcie działalności lub tworzenie nowych miejsc opieki w miejscu zamieszkania (usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi asystenckie) oraz poza miejscem zamieszkania np. Klub Seniora, Dzienny Dom Pobytu wraz z działaniami mającymi na celu pozyskanie i szkolenie nowych opiekunów i asystentów);

b) inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków, przewóz osoby niesamodzielnej lub personelu sprawującego opiekę związane bezpośrednio z usługami świadczonymi osobie niesamodzielnej w ramach projektu),

c) wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych np. teleopieki, systemów przywoławczych, systemów informacyjnych na temat dostępności usług społecznych;

d) sfinansowanie tworzenia wypożyczalni sprzętu wspomagającego (zwiększającego samodzielność osób) i sprzętu pielęgnacyjnego (niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi), sfinansowanie wypożyczenia lub zakupu tego sprzętu, usługi dowożenia posiłków, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia

e) wsparcie faktycznych opiekunów osób niesamodzielnych (w tym pomocników domowych, szkolenia, doradztwo, pomoc psychologiczna, poradnictwo, opieka wytchnieniowa, grupy samopomocowe, wsparcie za pośrednictwem instytucji w zakresie zdiagnozowanych potrzeb opiekunów),

f) wsparcie pracodawców zatrudniających osoby z zaburzeniami psychicznymi i/lub niepełnosprawne (np. w formule trenera pracodawcy) – uzupełniająco do działań nakierowanych na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i/lub niepełnosprawnymi,

g) pomoc specjalistyczna dla rodzin, w których funkcjonują osoby z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawne (w tym pomoc psychologiczna i oferta diagnostyczno – terapeutyczna dla ww. członków rodzin) - uzupełniająco do działań nakierowanych na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i/lub niepełnosprawnymi.

 

III. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnerów:

 1. Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Manowo przy realizacji zadań obejmujących przedmiotowy projekt, w szczególności rola doradcza, udział w przeprowadzeniu procesu rekrutacji uczestników do projektu i promocji projektu.

IV. Wymagania wobec partnera:

Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy:

a) powiatem/miastem na prawach powiatu (PCPR) oraz

b) gminami wchodzącymi w skład danego powiatu (OPS z tego powiatu) oraz

c) podmiotami ekonomii społecznej

 

Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług społecznych oraz dysponować odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji zadań przewidzianych w projekcie.

V. Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami przewidzianymi w projekcie.
 2. Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a)
 3. Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług społecznych wraz z ich krótkim opisem.
 4. Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach.
 5. Deklarację gotowości przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
 6. Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących.
 7. Oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1417).
 8. Zgłoszenie powinno wpłynąć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

VI. Opis kryteriów branych pod uwagę w wyborze partnera

 1. Spełnienie wymogów formalnych (oświadczenia o których mowa w pkt V e – V g.)
 2. Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami przewidzianymi w projekcie. Max. 30 pkt
 3. Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a). Max. 30 pkt.
 4. Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług społecznych wraz z ich krótkim opisem. Max. 30 pkt.
 5. Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach. Max. 10 pkt.

VII. Termin składania ofert

Oferty w formacie .doc., docx. lub .pdf należy przesłać do dnia 28.05.2019 roku, do godziny 12:00 na adres

e-mail: urzad@manowo.pl

 

FORMULARZ

BIP

e-Urząd

elektroniczny samorząd

mapa

Gospodarka odpadami

Kącik Przedsiębiorcy

Rozlicz PIT w gminie Manowow gminie Manowo

Pitax

Rozwój Miast

Dzienniki ustaw

Monitor Polski

galeria zdjęć

Multimedialny przewodnik

wirtualny spacer

Straż Gminna

Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Nieruchomości Rolnych

Pogadaj

radew

Odwiedziło nas:

4163713

Obsługa techniczna
ALFA TV

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia